BARTÁK, Jan. Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního (Productive education need – Outline of critical analysis of evaluation of educational potential). In Konferencia Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. p. 98-100. ISBN 978-80-223-4917-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního
Name in Czech Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního
Name (in English) Productive education need – Outline of critical analysis of evaluation of educational potential
Authors BARTÁK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Konferencia Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave, p. 98-100, 3 pp. 2020.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/46358978:_____/20:00000166
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-223-4917-8
Keywords in English economics;education;intellectual capital;human capital;organisational capital
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 6/5/2022 12:32.
Abstract
Vzdělávací soustava v ČR zaostává za dynamickým rozvojem průmyslu 4.0, zejména pak informačních technologií. Důsledky těchto změn se projevují v profesním a sociálním uplatnění absolventů škol ve všech oblastech společenského života. Školská politika sice tyto změny do jisté míry reflektuje, vnímá současnost, ale postrádá prognostické zacílení na klíčové způsobilosti odborné, sociální a osobnostní, jimiž by měli disponovat budoucí absolventi škol všech stupňů. Pro řešení této situace doporučuje autor inspiraci v poznatcích znalostního managementu a využití Revansova pravidla (nezbytnost předstihu interního růstu znalostí vůči externímu prostředí).
Abstract (in English)
The educational system in the Czech Republic lags behind the dynamic development of industry 4.0, particularly in information technologies. The consequences of these changes manifest themselves in how school graduates apply themselves professionally and socially in all areas of social life. Although school policy reflects these changes to a certain extent, its view is short-sighted, lacking a prognostic focus on key professional, social and personal competencies that future school graduates of all degrees should have at their disposal. To address this situation, the author recommends insights from the findings of knowledge management and applying Revans’s Law (the necessity of stimulating internal growth of knowledge toward the external environment).
Print
Add to clipboard Displayed: 7/7/2022 08:52