BARTÁK, Jan. Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního. In Konferencia Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 98-100. ISBN 978-80-223-4917-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního
Název česky Produktivní spotřeba vzdělání - Nástin kritické analýzy zhodnocování vzdělanostního
Název anglicky Productive education need – Outline of critical analysis of evaluation of educational potential
Autoři BARTÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Konferencia Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na UK v Bratislave, od s. 98-100, 3 s. 2020.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/46358978:_____/20:00000166
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-223-4917-8
Klíčová slova anglicky economics;education;intellectual capital;human capital;organisational capital
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Změněno: 6. 5. 2022 12:32.
Anotace
Vzdělávací soustava v ČR zaostává za dynamickým rozvojem průmyslu 4.0, zejména pak informačních technologií. Důsledky těchto změn se projevují v profesním a sociálním uplatnění absolventů škol ve všech oblastech společenského života. Školská politika sice tyto změny do jisté míry reflektuje, vnímá současnost, ale postrádá prognostické zacílení na klíčové způsobilosti odborné, sociální a osobnostní, jimiž by měli disponovat budoucí absolventi škol všech stupňů. Pro řešení této situace doporučuje autor inspiraci v poznatcích znalostního managementu a využití Revansova pravidla (nezbytnost předstihu interního růstu znalostí vůči externímu prostředí).
Anotace anglicky
The educational system in the Czech Republic lags behind the dynamic development of industry 4.0, particularly in information technologies. The consequences of these changes manifest themselves in how school graduates apply themselves professionally and socially in all areas of social life. Although school policy reflects these changes to a certain extent, its view is short-sighted, lacking a prognostic focus on key professional, social and personal competencies that future school graduates of all degrees should have at their disposal. To address this situation, the author recommends insights from the findings of knowledge management and applying Revans’s Law (the necessity of stimulating internal growth of knowledge toward the external environment).
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 29. 5. 2023 22:55