MUŽÍK, Jaroslav. Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti. Military Forum. Praha: Svaz důstojníků a proporčíků Armády ČR, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 8-11. ISSN 1804-6568.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti
Název anglicky Problems of the importance of education in contemporary society
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Military Forum, Praha, Svaz důstojníků a proporčíků Armády ČR, 2015, 1804-6568.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/15:00000042
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Klíčová slova česky vzdělávání; kompetence; systémy dalšího vzdělávání; rozvoj lidských zdrojů
Klíčová slova anglicky education; competence; continuing education systems; human resources development
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 23. 3. 2020 11:04.
Anotace
Diskuzní linie o vzdělávání za posledních 50 let se vedou zhruba ve dvou směrech. První je ta do jisté míry tradiční společenská představa o povinných vědomostech. Ta naráží na dnes velmi problematickou snahu „dostat“ dnešní poznatky do encyklopedické formy. Tomu brání zejména nemožnost „zkrotit“ důležité poznatky do klasické formy tištěných knih. Podle údajů Unesco z roku 2012 musí dnes člověk vycházet s přibližně 180 tisíc časopisů na celém světě, které produkují denně 20 tisíc článků. A to je jen jedna dimenze šíření znalostí. Velkým fenoménem se stává internet, ten se stal symbolem moderní vědomostní exploze. Wikipedie se stala současně dokladem o stále se rozvíjející se specializaci moderní průmyslové společnosti a důkazem velikosti nepřehlednosti a problematické srozumitelnosti jinak široce dostupných informací a poznatků.
Anotace anglicky
Discussion lines on education over the past 50 years have been conducted in roughly two ways. The first is, to a certain extent, the traditional social concept of compulsory knowledge. It encounters a very problematic effort to "get" today's knowledge into an encyclopedic form. This is mainly prevented by the impossibility of "tame" important knowledge into the classical form of printed books. According to Unesco's 2012 figures, today one has to publish around 180,000 magazines around the world that produce 20,000 articles a day. And this is just one dimension of knowledge dissemination. The Internet is becoming a big phenomenon, which has become a symbol of the modern knowledge explosion. At the same time, Wikipedia has become a testament to the ever-growing specialization of modern industrial society and evidence of the size of the confusion and problematic comprehensibility of otherwise widely available information and knowledge.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:22