DEMLOVÁ, Regina and Šárka MATYŠKOVÁ. Průběžná zpráva: Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem (Interim Report: Metronomic and targeted antiangiogenic therapy for children with recurrent/progressive medulloblastoma). NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2020, 6 pp. NA.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průběžná zpráva: Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem
Name (in English) Interim Report: Metronomic and targeted antiangiogenic therapy for children with recurrent/progressive medulloblastoma
Authors DEMLOVÁ, Regina (203 Czech Republic, guarantor) and Šárka MATYŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition NA. Brno, 6 pp. NA, 2020.
Publisher MU LF/MŠMT
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/20:00118553
Organization Lékařská fakulta – Repository – Repository
Keywords (in Czech) antiangiogenní terapie; MEMMAT; průběžná zpráva
Keywords in English antiangiogenic therapy; MEMMAT; Interim Report
Links LM2018128, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/12/2021 02:19.
Abstract
Klinická Studie MEMMAT, EudraCT number: 2010-023691-33 Zpráva o průběhu klinického hodnocení popisuje průběh a současný stav klinického hodnocení (KH) v definovaném období. Zahrnuje informace o aktualizacích dokumentů, o změnách v centrech KH a zkoušejících, poskytuje přehled doposud zařazených/ukončených subjektů hodnocení a zjištěných porušení protokolu. Dále obsahuje informace k hodnocenému léčivu (hlášení závažných nežádoucích příhod, podezření ze závažných (neočekávaných) nežádoucích příhod nebo nové poznatky ve vztahu k bezpečnosti a účinnosti), o nově přijatých opatřeních a vykonaných auditech.
Abstract (in English)
Clinical Trial MEMMAT, EudraCT number: 2010-023691-33 The clinical trial interim report describes the course and current status of the clinical trial (KH) in a defined period. It includes information on document updates, changes in KH centers and examiners, an overview of previously included/completed subjects of evaluation, and detected protocol violations. It also contains information on investigational medicine (reporting serious adverse events, suspicions of serious (unexpected) adverse events, or new findings in relation to safety and efficacy), new measures taken, and audits performed.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2020-06-01_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_11_2019_5_2020.pdf   File version 30/4/2021

Properties

Name
2020-06-01_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_11_2019_5_2020.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052180/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/43948/1052180/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052180/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/43948/1052180/?info
Uploaded/Created
Fri 30/4/2021 02:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
2020-11-30_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_KH_5_-_11_2020_signed.pdf   File version 30/4/2021

Properties

Name
2020-11-30_MEMMAT_Zprava_o_prubehu_KH_5_-_11_2020_signed.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052179/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/43948/1052179/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/43948/1052179/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/43948/1052179/?info
Uploaded/Created
Fri 30/4/2021 02:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 26/5/2024 17:00