LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka a Jaroslav MUŽÍK. Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice. In Roman Fiala. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. první. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2020. s. 283-292. ISBN 978-80-88064-53-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice
Název česky Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice
Název anglicky Topic for the discussion on the competitive capability of education of the Czech Republic
Autoři LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí) a Jaroslav MUŽÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Jihlava, Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION, od s. 283-292, 10 s. 2020.
Nakladatel College of Polytechnics Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Kód RIV RIV/46358978:_____/20:00000162
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-88064-53-4
Klíčová slova česky lidský kapitál; sociální kapitál; intelektuální kapitál; měření vzdělanostního kapitálu; komplexní pojetí vzdělávacího procesu
Klíčová slova anglicky human capital; social capital; intellectual capital; measuring educational capital; complex concept of educational process.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 29. 4. 2022 11:18.
Anotace
Příspěvek vychází z konceptů lidského, sociálního a intelektuálního kapitálu uvedených v zahraniční odborné literatuře. Na tento teoretický konstrukt navazují výsledky mezinárodních srovnání úrovně lidského kapitálu v sekundárním a univerzitním vzdělávání, zejména šetření OECD zvaném PISA a globálních žebříčcích kvality vysokých škol Šanghai rating a THES. Toto srovnání ukazuje možné rezervy v konkurenční schopnosti našeho školství. V závěru autoři navrhují možné rozšíření zkoumání formování lidského kapitálu v našem školství. Některé náměty na centrální šetření nazvaném „Monitoring kvality vzdělávání v České republice“. Toto šetření by mohlo vést ke korekci vzdělávací politiky směrem k větší konkurenční schopnosti našeho školství. Uvedené náměty, které je potřeba blíže operacionalizovat vycházejí nejen z poznání autorů tohoto příspěvku, ale také z dílčích výsledků v rámci řešení výzkumného grantu na Univerzitě Jana Amose Komenského.
Anotace anglicky
This paper is based on the concept of human, social and intellectual capital referred to in foreign specialised literature. This theoretical construct is followed by the results of international comparisons of the human capital in secondary and university education, in particular the OECD PISA survey and the global higher education quality ranking Shanghai rating and THES. This comparison shows possible reserves in the competiveness of our educational system. Some suggestions for a central survey called “Monitoring the quality of education in the Czech Republic“. This survey could lead to a correction of educational policy towards greater competiveness of our educational system. These suggestions that need to be further operationalized are not based only on the knowledge of the authors of this paper, but also on partial results within the research grant project a t the Jan Amos Komensky University.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:29