MUŽÍK, Jaroslav a Pavel KRPÁLEK. Lidské zdroje a personální management. Vyd. 1. Praha: Academia, 2017. 190 s. sv. 23. ISBN 978-80-200-2773-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lidské zdroje a personální management
Název česky Lidské zdroje a personální management
Název anglicky Human resources and personnel management
Autoři MUŽÍK, Jaroslav (203 Česká republika, domácí) a Pavel KRPÁLEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Vyd. 1. Praha, 190 s. sv. 23, 2017.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/46358978:_____/17:00000040
Organizace Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-200-2773-3
Klíčová slova česky lidské zdroje; personální management
Klíčová slova anglicky Human resources; personnel management
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Změněno: 23. 3. 2020 11:01.
Anotace
Předložená práce vychází ze systémového pojetí podniku jako výrobně – technologické, technické, sociální, kulturní a administrativní jednotky. Lidský činitel, resp. lidská práce tvoří v tomto konceptu důležitý produkční faktor vedle kapitálu, materiálních zdrojů, techniky či půdy. Personální řízení jako akademický obor navazuje na výsledky zkoumání řady vědních disciplín počínaje kybernetikou, systémovým inženýrstvím, konstruktivizmem, managementem výroby a služeb, sociální psychologií práce apod. Pracovní způsobilost lidí je ve světle těchto poznatků tvořena tzv. tvrdými prvky (vzdělání, znalosti, dovednosti) a tzv. prvky měkkými (komunikační schopnosti, očekávané způsoby chování a jednání lidí). Cíle personálního řízení v podniku jsou dnes velmi široké. Obecně jde o péči a zušlechťování lidského kapitálu, vytváření podmínek pro optimální pracovní výkon, formování motivačních pobídek, rozvoj a uspokojování potřeb zaměstnanců. Personální řízení zásadně nelze chápat jen jako určitý řetěz specializovaných činností a specifických procesů, které na sebe navazují a mezi sebou se prolínají. Z hlediska řízení podniku se v praxi stále více prosazuje proaktivní personální management, který preferuje dosahování především strategických cílů a orientaci na podnikovou kulturu a identitu v řízení lidí. Práce obsahuje také repetitorium hlavních nástrojů personálního řízení, které tvoří zejména personální plánování, výběr a získávání pracovníků, jejich rozmisťování, hodnocení, odměňování, vzdělávání včetně péče o pracovní vztahy. Práce též reflektuje situaci v praxi kde jsou rozvíjeny různé modely profesionalizace personálního managementu spojené s outsourcingem jednotlivých personálních a sociálních činností. V závěru jsou ukázány cesty, možnosti a meze externalizace personálního managementu v podniku.
Anotace anglicky
The presented thesis is based on the system conception of enterprise as a production – technology, technical, social, cultural and administrative unit. Human factors, human work, respectively, is an important production factor in this concept in addition to capital, material resources, technology or land. Personnel management, as an academic discipline, follows the results of research of a number of scientific disciplines ranging from cybernetics, system engineering, constructivism, management of production and services, the social psychology of work etc. In view of this knowledge, the work competence of people consists of so called hard elements (education, knowledge, skills) and so called soft elements (communication skills, expected forms of human behaviour). The objectives of personnel management in the enterprise are very wide today. In general, it concerns the care and refinement of human capital, creating conditions for optimum work performance, the formation of incentives, the development and satisfaction of employees’ needs. Personnel management cannot be understood simply as a certain chain of specialised activities and specific processes that follow and overlap each other. From the corporate management point of view, proactive personnel management that is being enforced more and more in practice prefers to achieve especially strategic goals and focus on corporate culture and identity in managing people. The work also contains a repetitorium of the main personnel management instruments that consists mainly of personnel planning, selection and recruitment of personnel, their placement, evaluation, rewarding, education, including the care of work relations. The thesis also reflects the situation in practise where different models of the professionalism of personnel management related to the outsourcing of individual personal and social activities are developed. The conclusion shows the ways, possibilities and limits of externalization of personnel management in the enterprise
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 2. 7. 2022 00:48