MANDYSOVÁ, Ivana. Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů (Behavioral management in the Czech entrepreneurs´ environments). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů
Name in Czech Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů
Name (in English) Behavioral management in the Czech entrepreneurs´ environments
Authors MANDYSOVÁ, Ivana.
Edition 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Habilitation thesis
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné – Slezská univerzita v Opavě – Repository
Keywords (in Czech) behaviorální management; manažer; podnikatel; chování; manipulace; prostředí
Keywords in English behavioral management; entrepreneur; behavior; manipulation; environment
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 9/11/2021 02:20.
Abstract
Habilitační práce obohacuje manažerské teorie o behaviorální přístup, aby tím vzájemně pomohla vytvořit podmínky pro aplikování teorie v praxi. Zkoumá chování manažera - podnikatele v reakci na prvky prostředí v českém kontextu. Teoretický rámec vytváří podmínky pro dichotomické vnímání ve vědách, hypotéza je stanovena binárně a testuje proaktivní versus pasivní chování manažera vůči prostředí, tedy behaviorální model adaptivní/manipulativní. Multiplikační metodologický přístup kombinuje primární kvalitativní postup a kvantitativními postupy. Kvalitativní výzkum postupuje induktivně, tedy je empiricky zkoumáno, jak se manažeři skutečně chovají a poté jsou generovány výstupní hypotézy = tvrzení. Jsou nalezeny shody empirických výstupů s teoriemi a konkrétními teoretiky. K dalšímu ověření jsou použity vybrané kvantitativní metody. Je dokázán manipulativní behaviorální model, kde manažer svým proaktivním chováním vůči prostředí dokáže zajistit potřebné zdroje z prostředí, manipuluje s prvky prostředí.
Abstract (in English)
The habilitation thesis enriches managerial theories with a behavioral approach in order to help create the conditions for applying the theory in practice. It examines the behavior of manager - entrepreneur in response to environmental elements in the Czech context. The theoretical framework creates conditions for dichotomous perception in the sciences, the hypothesis is binary and tests the proactive versus passive behavior of the manager towards the environment, ie the adaptive / manipulative behavioral model. The multiplication methodological approach combines the primary qualitative method and quantitative method. Qualitative research proceeds inductively, ie it is empirically examined how managers actually behave and then output hypotheses are generated. Accordance of empirical outputs with theories as well as with particular theorists are found. Selected quantitative methods are used for further verification. A manipulative behavioral model is proved, where manager by his proactive behavior towards the environment is able to provide the necessary resources from the environment, he even manipulates the elements of the environment.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE_gtmahsvy.pdf   File version 9/11/2021

Properties

Name
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE_gtmahsvy.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178999/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46368/1178999/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178999/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46368/1178999/?info
Uploaded/Created
Tue 9/11/2021 02:20

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE.pdf   File version 9/11/2021

Properties

Name
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178998/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46368/1178998/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178998/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46368/1178998/?info
Uploaded/Created
Tue 9/11/2021 02:20

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 15/7/2024 01:56