MANDYSOVÁ, Ivana. Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů
Název česky Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů
Název anglicky Behavioral management in the Czech entrepreneurs´ environments
Autoři MANDYSOVÁ, Ivana.
Vydání 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Habilitační práce
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné – Slezská univerzita v Opavě – Repozitář
Klíčová slova česky behaviorální management; manažer; podnikatel; chování; manipulace; prostředí
Klíčová slova anglicky behavioral management; entrepreneur; behavior; manipulation; environment
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 9. 11. 2021 02:20.
Anotace
Habilitační práce obohacuje manažerské teorie o behaviorální přístup, aby tím vzájemně pomohla vytvořit podmínky pro aplikování teorie v praxi. Zkoumá chování manažera - podnikatele v reakci na prvky prostředí v českém kontextu. Teoretický rámec vytváří podmínky pro dichotomické vnímání ve vědách, hypotéza je stanovena binárně a testuje proaktivní versus pasivní chování manažera vůči prostředí, tedy behaviorální model adaptivní/manipulativní. Multiplikační metodologický přístup kombinuje primární kvalitativní postup a kvantitativními postupy. Kvalitativní výzkum postupuje induktivně, tedy je empiricky zkoumáno, jak se manažeři skutečně chovají a poté jsou generovány výstupní hypotézy = tvrzení. Jsou nalezeny shody empirických výstupů s teoriemi a konkrétními teoretiky. K dalšímu ověření jsou použity vybrané kvantitativní metody. Je dokázán manipulativní behaviorální model, kde manažer svým proaktivním chováním vůči prostředí dokáže zajistit potřebné zdroje z prostředí, manipuluje s prvky prostředí.
Anotace anglicky
The habilitation thesis enriches managerial theories with a behavioral approach in order to help create the conditions for applying the theory in practice. It examines the behavior of manager - entrepreneur in response to environmental elements in the Czech context. The theoretical framework creates conditions for dichotomous perception in the sciences, the hypothesis is binary and tests the proactive versus passive behavior of the manager towards the environment, ie the adaptive / manipulative behavioral model. The multiplication methodological approach combines the primary qualitative method and quantitative method. Qualitative research proceeds inductively, ie it is empirically examined how managers actually behave and then output hypotheses are generated. Accordance of empirical outputs with theories as well as with particular theorists are found. Selected quantitative methods are used for further verification. A manipulative behavioral model is proved, where manager by his proactive behavior towards the environment is able to provide the necessary resources from the environment, he even manipulates the elements of the environment.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE_gtmahsvy.pdf   Verze souboru 9. 11. 2021

Vlastnosti

Název
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE_gtmahsvy.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178999/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/46368/1178999/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178999/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/46368/1178999/?info
Vloženo
Út 9. 11. 2021 02:20

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE.pdf   Verze souboru 9. 11. 2021

Vlastnosti

Název
MANDYSOVA_HABILITACNI_PRACE.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178998/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/46368/1178998/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/46368/1178998/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/46368/1178998/?info
Vloženo
Út 9. 11. 2021 02:20

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 7. 2024 06:24