Informační systém Repo 

Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu. In Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu
Název česky Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu
Název anglicky Theory of law and Central European constitutionalism in the postmodern situation of multiculturalism
Autoři ZOUBEK, Vladimír.
Vydání Plzeň, Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, od s. 196-201, 6 s. 2020.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7380-797-9
Klíčová slova česky teorie práva, multikulturalismus
Klíčová slova anglicky theory of law; multiculturalism
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 10. 4. 2021 01:48.
Anotace
Tato kniha je pokusem o postižení mnohotvárné komplexity práva jako normativního systému. Je zároveň poctou prof. Aleši Gerlochovi – významnému českému právnímu vědci a pedagogovi, který výzkumu práva zasvětil život. V knize jsou zmapovány podstatné vlastnosti práva, jeho vazby k různým sociálním subsystémům (morálka a politika), fenoménům (moc a autorita) a institucím (stát). Pozornost je věnována strukturálním otázkám (relativní autonomie práva), funkcionalitě práva (jeho tvorba, interpretace, aplikace a působení), jednotlivým oblastem práva (problémy soukromého a veřejného práva) i právnímu myšlení. Přístup autorů reflektuje tradice práva (římskoprávní základy), soudobý stav právní regulace a nové výzvy, které přinášejí proměny společnosti (globalizace, integrace, multikulturalismus, nové technologie), jakož i odpověď práva na ně (právní pluralismus, judicializace práva, modifikace dělby moci, inovace v právnické metodologii). Kniha je kombinací makro- a mikropohledů na právo, souborem prací syntetických i analytických. Autoři se snaží nabídnout také výhledy do budoucnosti, nejde jim jen o deskripci, ale též o prognózu vývoje práva. Výsledkem spolupráce celé řady našich a zahraničních autorů je komplexní zpracování historických základů, aktuálního stavu a perspektiv práva, přičemž není zapomenuto ani na osobní přínos jubilanta k rozvoji právní teorie a praxe.
Anotace anglicky
This book is an attempt to affect the multifaceted complexity of law as a normative system. It is also an honor of prof. Aleš Gerloch - a prominent Czech legal scientist and pedagogue who dedicated his life to law research. The book maps the essential properties of law, its links to various social subsystems (morality and politics), phenomena (power and authority) and institutions (state). Attention is paid to structural issues (relative autonomy of law), the functionality of law (its creation, interpretation, application and operation), individual areas of law (problems of private and public law) and legal thinking. The approach of the authors reflects the traditions of law (Roman law foundations), the current state of legal regulation and new challenges brought by societal changes (globalization, integration, multiculturalism, new technologies), as well as the response to law (legal pluralism, judicialization of law, modification of division of power, innovation in legal methodology). The book is a combination of macro- and micro-perspectives on law, a set of synthetic and analytical works. The authors also try to offer perspectives for the future, they are not only about a description, but also about a forecast of the development of law. The result of the cooperation of a number of our and foreign authors is a comprehensive elaboration of the historical foundations, current state and perspectives of law, while not forgetting the personal contribution of the jubilee to the development of legal theory and practice.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pocta-uvodni_strany.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 8. 4. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 5. 2021 03:52

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2021 03:52, 20. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz