Information System Repo 

Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu (Theory of law and Central European constitutionalism in the postmodern situation of multiculturalism). In Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu
Name in Czech Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu
Name (in English) Theory of law and Central European constitutionalism in the postmodern situation of multiculturalism
Authors ZOUBEK, Vladimír.
Edition Plzeň, Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, p. 196-201, 6 pp. 2020.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7380-797-9
Keywords (in Czech) teorie práva, multikulturalismus
Keywords in English theory of law; multiculturalism
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 10/4/2021 01:48.
Abstract
Tato kniha je pokusem o postižení mnohotvárné komplexity práva jako normativního systému. Je zároveň poctou prof. Aleši Gerlochovi – významnému českému právnímu vědci a pedagogovi, který výzkumu práva zasvětil život. V knize jsou zmapovány podstatné vlastnosti práva, jeho vazby k různým sociálním subsystémům (morálka a politika), fenoménům (moc a autorita) a institucím (stát). Pozornost je věnována strukturálním otázkám (relativní autonomie práva), funkcionalitě práva (jeho tvorba, interpretace, aplikace a působení), jednotlivým oblastem práva (problémy soukromého a veřejného práva) i právnímu myšlení. Přístup autorů reflektuje tradice práva (římskoprávní základy), soudobý stav právní regulace a nové výzvy, které přinášejí proměny společnosti (globalizace, integrace, multikulturalismus, nové technologie), jakož i odpověď práva na ně (právní pluralismus, judicializace práva, modifikace dělby moci, inovace v právnické metodologii). Kniha je kombinací makro- a mikropohledů na právo, souborem prací syntetických i analytických. Autoři se snaží nabídnout také výhledy do budoucnosti, nejde jim jen o deskripci, ale též o prognózu vývoje práva. Výsledkem spolupráce celé řady našich a zahraničních autorů je komplexní zpracování historických základů, aktuálního stavu a perspektiv práva, přičemž není zapomenuto ani na osobní přínos jubilanta k rozvoji právní teorie a praxe.
Abstract (in English)
This book is an attempt to affect the multifaceted complexity of law as a normative system. It is also an honor of prof. Aleš Gerloch - a prominent Czech legal scientist and pedagogue who dedicated his life to law research. The book maps the essential properties of law, its links to various social subsystems (morality and politics), phenomena (power and authority) and institutions (state). Attention is paid to structural issues (relative autonomy of law), the functionality of law (its creation, interpretation, application and operation), individual areas of law (problems of private and public law) and legal thinking. The approach of the authors reflects the traditions of law (Roman law foundations), the current state of legal regulation and new challenges brought by societal changes (globalization, integration, multiculturalism, new technologies), as well as the response to law (legal pluralism, judicialization of law, modification of division of power, innovation in legal methodology). The book is a combination of macro- and micro-perspectives on law, a set of synthetic and analytical works. The authors also try to offer perspectives for the future, they are not only about a description, but also about a forecast of the development of law. The result of the cooperation of a number of our and foreign authors is a comprehensive elaboration of the historical foundations, current state and perspectives of law, while not forgetting the personal contribution of the jubilee to the development of legal theory and practice.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pocta-uvodni_strany.pdf Licence Creative Commons  File version 8/4/2021

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 18/6/2021 06:46

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 18/6/2021 06:46, Week 24 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz