SVOBODOVÁ, Dagmar. Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7510-364-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Název česky Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Název anglicky Guidance in social services: Distance learning study materials
Autoři SVOBODOVÁ, Dagmar.
Vydání 1. vyd. Karviná, 135 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-364-2
Klíčová slova česky Aktiva; klient; finance; manažer; poradenství; služba; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Assets; client; finance manager; consulting; service; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 21. 3. 2022 04:28.
Anotace
Cílem předmětu Poradenství v sociálních službách je rozvoj finančních kompetencí manažerů a klientů sociálních služeb se zřetelem k finanční gramotnosti jako sociální prevenci. Předmět rozvine poradenské kompetence v oblasti dluhového poradenství pro sociálně slabé rodiny, bezdomovce a nezaměstnané, v sociálních službách orientovaných na prevenci sociálně patologických jevů, kontaktní péči o děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, nízkoprahovou péči o děti a mládež z dysfunkčních rodin, řízení sociální práce v terénu – vyhledávání a pomoc rizikovým skupinám ohroženým kriminalitou, bezdomovectvím a závislostmi). Sleduje poradenství v sociálních službách optikou ekonomického pohledu poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Studenti se seznámí s poradenstvím v sociálních službách jako s mentorským / koučovacím procesem. Pochopí vztah práce a ekonomiky a zvládnou osobní finanční plánování a rozhodování s důrazem na poradenství v sociálních službách jako jednu z forem financování. Naučí se aplikovat konkrétní postup poradenství pro osobní budoucnost s využitím účinných nástrojů k vedení vlastních osobních investic a s orientací v osobním cashflow (aktiva a pasiva).
Anotace anglicky
The aim of the course Counseling in Social Services is to develop financial competencies of managers and clients of social services with regard to financial literacy as social prevention. The course develops counseling competence in the area of debt counseling for socially disadvantaged families, homeless and unemployed, in social services oriented on prevention of socially pathological phenomena, contact care for children and youth at risk of drug addiction, low-threshold care for children and youth. youth from dys-functional families, managing social work in the field - searching for and helping at-risk groups at risk of crime, homelessness and addiction). It monitors counseling in social services through the perspective of the economic perspective of the provider and user of social services. Students will become familiar with counseling in social services as a mentoring / coaching process. They will understand the relationship between work and the economy and will manage personal financial planning and decision-making, with an emphasis on counseling in social services as one of the forms of financing. They will learn to apply a specific counseling process for the personal future using effective tools to manage their own personal investments and with orientation in personal cash flow (assets and liabilities).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Glabazňová, I. 24. 3. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf?info
Vloženo
Út 24. 3. 2020 01:11

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 

svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
caf43e416f794a3d9e757230c488c1e6
Vloženo
Út 24. 3. 2020 01:11

svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
322,8 KB
Hash md5
4dfff823d992b78862b85bfcc28c6d31
Vloženo
Út 24. 3. 2020 01:11
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 7. 7. 2022 09:09