Informační systém Repo 

Aktuální trendy v rámci venkovské turistiky a agroturistiky

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MOTYČKA, Michal. Aktuální trendy v rámci venkovské turistiky a agroturistiky. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2019. s. 201-210, 440 s. ISBN 978-80-88064-42-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální trendy v rámci venkovské turistiky a agroturistiky
Název česky Aktuální trendy v rámci venkovské turistiky a agroturistiky
Název anglicky Aktuální trendy v rámci venkovské turistiky a agroturistiky
Autoři MOTYČKA, Michal.
Vydání první. Jihlava, od s. 201-210, 440 s. 2019.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-88064-42-8
Klíčová slova česky Agroturistika. Hotel. Klasifikace. Ubytování. Venkov
Klíčová slova anglicky Agroturism. Hotel. Classification. Accommodation. Countryside
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Michal Motyčka, učo 1878. Změněno: 5. 8. 2019 11:32.
Anotace
Za minulého režimu bylo fenoménem u tuzemské klientely tzv. „chalupaření“. Lidé utíkali z měst na venkov, zpět do přírody, aby mohli relaxovat na čerstvém vzduchu a odpočinout si od ruchu velkoměsta. Po prolomení železné opony jsme konečně mohli cestovat ven a chalupaření či pobyt na venkově byl logicky na ústupu. Nicméně v posledních letech Češi stále více preferují ubytování na venkově, často spojené s agroturistikou. Jedná se o turistiku v typických venkovských podmínkách, kdy se zpravidla lidé z měst vracejí ve volných chvílích k přirozenějšímu způsobu života, k přírodě atd. Hlavním smyslem je poznání života zemědělců, vidět tradiční řemesla, práce a zvyky. Častým jevem je i možnost neplacené práce při výrobě zemědělských produktů nebo péče o zvířata. Smyslem je rovněž udržování a rozšiřování kulturních a sociálních tradic. V neposlední řadě lze za agroturistiku považovat i návštěvu vinařských sklípků, Cílem je tedy zjistit aktuální situaci a trendy v rámci ubytování na venkově a agroturistiky. Výzkumnou otázkou je, jaké dopady má realizace ubytovací činnosti na venkově, zda je žádoucí pro své okolí či nikoliv. A poskytnout možnosti obecné definice venkova. Pro tyto cíle byly použity metody srovnávání zejména pro zpracování teoretických východisek zkoumané oblasti a také metoda analýzy, třídění nebo zobecňování. Byly rovněž použity i statistické metody v rámci výzkumu provedeného v roce 2017. Výsledkem bylo zjištění, že v poslední době dochází k extenzivnímu i intenzivnímu růstu počtu zařízení na venkově. Na to nutně reagovala státní správa prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky zavedením Oficiální jednotné klasifikace ubytováním v soukromí a implementací dalších kategorií jako je Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově. Tento nárůst počtu zařízení na venkově s obavami vyhlížejí občané v daných lokalitách. Ví, že tato činnost v určité míře naruší jejich zažité zvyklosti, ale na druhou stranu pozitivní dopady převládají. A to zejména v ekonomické oblasti, zaměstnanosti a rovněž v oblasti infrastruktury. Avšak je nutné mít neustále na paměti, aby tento rozvoj byl kontrolovaný a regulovaný s ohledem na okolí a odkazy našich předků. Je nezbytně nutné zachovávat typický ráz našeho venkova s jeho přírodními krásami i pro budoucí generace.
Anotace anglicky
Under the previous regime, the phenomenon of domestic clientele was the so-called “cottage”. People fled from towns to the countryside, back to nature to relax in the fresh air and relax from the hustle and bustle of the city. After breaking the Iron Curtain, we were finally able to travel out and logging or staying in the countryside was logically in decline. However, in recent years Czechs have increasingly preferred rural accommodation, often associated with agro-tourism. It is tourism in typical rural conditions, when people from towns usually return in their free time to a more natural way of life, to nature etc. The main purpose is to know the life of farmers, to see traditional crafts, work and customs. Frequent phenomenon is also the possibility of unpaid work in the production of agricultural products or animal care. The aim is also to maintain and expand cultural and social traditions. Last but not least, a visit to wine cellars can be considered agrotourism, The aim is to find out the current situation and trends in rural accommodation and agro-tourism. The research question is what impacts the implementation of accommodation activities in the countryside has, whether it is desirable for its surroundings or not. And provide opportunities for a general definition of rural areas. For these purposes, comparison methods were used, especially for processing the theoretical background of the research area, as well as a method of analysis, sorting or generalization. Statistical methods were also used in the research conducted in 2017. As a result, the number of rural facilities has been increasing both extensively and intensively recently. This was necessarily responded by the state administration through the Ministry of Regional Development in cooperation with the Association of Rural Tourism and Agritourism by introducing the Official Uniform Classification of Private Accommodation and implementing other categories such as Farm Holidays, Rural Holidays and Rural Experiences. Citizens in the localities are looking at this increase in the number of rural facilities. He knows that this activity will somewhat disrupt their habits, but on the other hand the positive effects are predominant. Especially in the economic, employment and infrastructure sectors. However, it is necessary to keep in mind that this development is controlled and regulated with respect to the surroundings and legacy of our ancestors. It is essential to preserve the typical character of our countryside with its natural beauty for future generations.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 11. 2019 18:20

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2019 18:20, 47. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz