Information System Repo 

THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. p. 1921-1926, 6 pp. ISBN 978-84-09-08619-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Name in Czech Praktická zkušenost s výukou podporovanou počítačem a komunikačními technologiemi
Authors SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK.
Edition Valencia, Spain, INTED 2019, p. 1921-1926, 6 pp. 2019.
Publisher IATED Academy
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
Keywords (in Czech) Pedaagogický výzkum, počítaač, technologie, učení, zkušenosti
Keywords in English Pedagogical research; computer; technology; learning; experiences
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 15/5/2019 00:57.
Abstract
The aim of the contribution is to present our experience gained in teaching organized in such a way that all processes connected with teaching were supported by computers and communication technologies. The authors characterize the results of their own pedagogical research, which was conducted with the idea of using a computer and available computer networks to get more active students, who will be involved in the teaching process. Moreover, they obtain immediate feedback about their knowledge and more information on the most recent development in their relevant field of interest. The starting point for our research was an analysis of previously published studies of other authors, who were focused in a very detailed way on the various parts of the educational process; for instance, their attention was centred on the preparation of teaching content. However, they do not address the activation of students in the course of the study. In contrast, the authors of the submitted contribution recommend that the whole process, i.e. from the preparation of training content to the final exam, is also about the promotion of active attitude of students who get the immediate feedback about the relevant topic and new knowledge. They were encouraged to actively participate in special student network and share their views in the form of "chats". The authors also used the computers for the final knowledge testing of their students. Research has shown that the students use their computers in their private activities primarily for social networking. And sharing information about finding, sorting, and presenting technical and economic information can help them in a number of cases. On the other side, the wider application of the research results is restricted because not everyone has laptop, there is not an obligation to attend lessons with computer, and the computer-equipped auditoriums are limited in number.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je prezentovat naše zkušenosti získané při výuce organizované tak, že všechny procesy spojené s výukou byly podpořeny počítači a komunikačními technologiemi. Autoři charakterizují výsledky vlastního pedagogického výzkumu, který se uskutečnil s myšlenkou využití počítače a dostupných počítačových sítí pro získání aktivnějších studentů, kteří budou zapojeni do výuky. Kromě toho obdrží okamžitou zpětnou vazbu o svých znalostech a více informací o nejnovějším vývoji v příslušné oblasti zájmu. Výchozím bodem našeho výzkumu byla analýza dříve publikovaných studií jiných autorů, kteří se velmi podrobně zaměřili na různé části vzdělávacího procesu; Například jejich pozornost byla zaměřena na přípravu obsahu výuky. Nepokládají však aktivaci studentů v průběhu studia. Oproti tomu autoři předloženého příspěvku doporučují, aby celý proces, tj. Od přípravy výcvikového obsahu až po závěrečnou zkoušku, byl také o podpoře aktivního postoje studentů, kteří dostávají okamžitou zpětnou vazbu o relevantním tématu a nových poznatcích. Byly povzbuzovány k tomu, aby se aktivně zapojili do speciální sítě studentů a sdíleli své názory formou "chatů". Autoři také použili počítače pro závěrečné znalostní testování svých studentů. Výzkum ukázal, že studenti používají své počítače v soukromých činnostech především pro sociální sítě. A sdílení informací o hledání, třídění a prezentaci technických a ekonomických informací jim může pomoci v řadě případů. Na druhou stranu je širší aplikace výsledků výzkumu omezena, protože nikdo nemá laptop, není povinen navštěvovat hodiny s počítačem a počítačová auditoria jsou omezená.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
35027 /1 Mottl, P. 15. 5. 2019

Properties

Name
35027
Application
Refresh.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35027/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35027/?info
Uploaded/Created
Wed 15. 5. 2019 00:57

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
Attributes
 
Budik__Schlossberger_-_Print_version.pdf   File version 15. 5. 2019

Properties

Name
Budik__Schlossberger_-_Print_version.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/659064/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35027/659064/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/659064/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35027/659064/?info
Uploaded/Created
Wed 15. 5. 2019 00:57

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 11/12/2019 22:42

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 11/12/2019 22:42, Week 50 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz