Informační systém Repo 

THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 1921-1926, 6 s. ISBN 978-84-09-08619-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Název česky Praktická zkušenost s výukou podporovanou počítačem a komunikačními technologiemi
Autoři SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK.
Vydání Valencia, Spain, INTED 2019, od s. 1921-1926, 6 s. 2019.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
Klíčová slova česky Pedaagogický výzkum, počítaač, technologie, učení, zkušenosti
Klíčová slova anglicky Pedagogical research; computer; technology; learning; experiences
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 5. 2019 00:57.
Anotace
The aim of the contribution is to present our experience gained in teaching organized in such a way that all processes connected with teaching were supported by computers and communication technologies. The authors characterize the results of their own pedagogical research, which was conducted with the idea of using a computer and available computer networks to get more active students, who will be involved in the teaching process. Moreover, they obtain immediate feedback about their knowledge and more information on the most recent development in their relevant field of interest. The starting point for our research was an analysis of previously published studies of other authors, who were focused in a very detailed way on the various parts of the educational process; for instance, their attention was centred on the preparation of teaching content. However, they do not address the activation of students in the course of the study. In contrast, the authors of the submitted contribution recommend that the whole process, i.e. from the preparation of training content to the final exam, is also about the promotion of active attitude of students who get the immediate feedback about the relevant topic and new knowledge. They were encouraged to actively participate in special student network and share their views in the form of "chats". The authors also used the computers for the final knowledge testing of their students. Research has shown that the students use their computers in their private activities primarily for social networking. And sharing information about finding, sorting, and presenting technical and economic information can help them in a number of cases. On the other side, the wider application of the research results is restricted because not everyone has laptop, there is not an obligation to attend lessons with computer, and the computer-equipped auditoriums are limited in number.
Anotace česky
Cílem příspěvku je prezentovat naše zkušenosti získané při výuce organizované tak, že všechny procesy spojené s výukou byly podpořeny počítači a komunikačními technologiemi. Autoři charakterizují výsledky vlastního pedagogického výzkumu, který se uskutečnil s myšlenkou využití počítače a dostupných počítačových sítí pro získání aktivnějších studentů, kteří budou zapojeni do výuky. Kromě toho obdrží okamžitou zpětnou vazbu o svých znalostech a více informací o nejnovějším vývoji v příslušné oblasti zájmu. Výchozím bodem našeho výzkumu byla analýza dříve publikovaných studií jiných autorů, kteří se velmi podrobně zaměřili na různé části vzdělávacího procesu; Například jejich pozornost byla zaměřena na přípravu obsahu výuky. Nepokládají však aktivaci studentů v průběhu studia. Oproti tomu autoři předloženého příspěvku doporučují, aby celý proces, tj. Od přípravy výcvikového obsahu až po závěrečnou zkoušku, byl také o podpoře aktivního postoje studentů, kteří dostávají okamžitou zpětnou vazbu o relevantním tématu a nových poznatcích. Byly povzbuzovány k tomu, aby se aktivně zapojili do speciální sítě studentů a sdíleli své názory formou "chatů". Autoři také použili počítače pro závěrečné znalostní testování svých studentů. Výzkum ukázal, že studenti používají své počítače v soukromých činnostech především pro sociální sítě. A sdílení informací o hledání, třídění a prezentaci technických a ekonomických informací jim může pomoci v řadě případů. Na druhou stranu je širší aplikace výsledků výzkumu omezena, protože nikdo nemá laptop, není povinen navštěvovat hodiny s počítačem a počítačová auditoria jsou omezená.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Budik__Schlossberger_-_Print_version.pdf   Verze souboru 15. 5. 2019

Vlastnosti

Název
Budik__Schlossberger_-_Print_version.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/659064/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/35027/659064/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/35027/659064/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/35027/659064/?info
Vloženo
St 15. 5. 2019 00:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 6. 6. 2020 12:07

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 6. 6. 2020 12:07, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz