Information System Repo 

Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VOGEL, Radek. Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of persuasive linguistic means. In Silesian Studies in English - SILSE 2018; 5th International Conference of English and American Studies. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of persuasive linguistic means
Name in Czech Způsoby komunikace odbornosti a kompetence v přehledech činnosti a zprávách o strategii v rámci výročních zpráv: přesvědčovací jazykové prostředky
Authors VOGEL, Radek.
Edition Silesian Studies in English - SILSE 2018; 5th International Conference of English and American Studies, 2018.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) důvěryhodnost; explicitnost; implicitnost; korpus; persvaze; přehled činnosti; přesvědčování; pozitivní lexikum; reputace; vyhodnocení kvality sdělení; výroční zpráva; zpráva o strategii
Keywords in English annual report; appraisal of message quality; business review; corpus; credibility; explicitness; implicitness; persuasion; positive words; reputation; strategic report
Links GA17-16195S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4. 4. 2019 00:57.
Abstract
One of the prime purposes of corporate and institutional annual reports is to persuade different classes of stakeholders of the organisation´s credibility, competence, efficiency and good management. Since credibility is boosted by the organisation´s ability to prove expertise and trust as its major components, annual reports focus in their text sections on appropriate interpretation of facts so that a positive image of the reporting company is enhanced. This paper analyses reviews of the previous year and outlooks for the future period, found typically in sections called Strategic report, Business review, Strategy and outlook, Management review etc. They aim at persuading readers of a company´s competent and efficient management, positive current economic situation and optimistic future. They focus rather on achievements and successful events, but the principle of objectivity and evidentiality (cf. Habermas 1984, who lists truth, sincerity, appropriateness and understandability as validity claims of credibility) makes them to mention also the failures and losses. However, appropriate selection of linguistic means and presentation strategies minimise the potential harm done to the image of a company and maximise its credibility. As Sperber (2010) claims, to achieve trustworthiness both the speaker and content must be assessed as competent. Linguistic means of (implicit rather than explicit) persuasion were analysed in a subcorpus of English and Czech business documents, included in the Corpus of English and Czech Specialised Discourses (CECSD 2017), with the main focus on choices of semantically positive verbs, nouns and adjectives.
Abstract (in Czech)
Jedním z hlavních cílů firemních a institucionálních výročních zpráv je přesvědčit různé typy zainteresovaných adresátů o důvěryhodnosti, kompetentnosti, efektivnosti a správném řízení dané organizace. Protože důvěryhodnost (kredibilitu) je možno zvýšit schopností organizace prokázat její odbornost a kompetenci jakožto hlavní složky kredibility, výroční zprávy se ve svých textových oddílech zaměřují na vhodnou interpretaci skutečnosti, tak aby byla posílena pozivní image reportující organizace. Tento článek analyzuje přehledy předchozího roku a výhledy do příštího období, jež se typicky nacházejí v sekcích zvaných Strategic report, Business review, Strategy and outlook, Management review atd. Tyto oddíly se snaží přesvědčit čtenáře o kompetentním a efektivním managementu firmy, kladné současné hospodářské situaci a optimistické budoucnosti. Spíše zdůrazňují dosažené úspěchy a úspěšné události, avšak zásada objektivity a průkaznosti (srov. Habermas 1984, který řadí pravdivost, upřímnost, přiměřenost a srozumitelnost k požadavkům na platnost (validity claims) důvěryhodnosti) je nutí zmínit se také o nezdarech a ztrátách. Nicméně, odpovídající výběr jazykových prostředků a prezentačních strategií minimalizují potenciální škody způsobené reputaci společnosti a maximalizují její důvěryhodnost. Jak tvrdí Sperber (2010), aby bylo dosaženo důvěryhodnosti, musí mluvčí a obsah být posouzeny jako kompetentní. Přesvědčovací jazykové prostředky (spíše implicitní než explicitní) byly analyzovány v subkorpusu anglických a českých ekonomických dokumentů, zahrnutého do Korpusu anglického a českého specializovaného diskurzu (CECSD 2017), s hlavním důrazem na volby sloves, substantiv a adjektiv s pozitivními konotacemi.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt   File version 9. 3. 2019

Properties

Name
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/631505/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/33266/631505/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/631505/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/33266/631505/?info
Uploaded/Created
Sat 9. 3. 2019 00:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 4. 6. 2020 19:42

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 4/6/2020 19:42, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz