Informační systém Repo 

Konference jako informační zázemí pro setkání s informací

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
LORENZ, Michal, Elena KUBALÍKOVÁ, Veronika WÖLFELOVÁ, Viera VOZÁROVÁ a Nikoleta HABARTOVÁ. Konference jako informační zázemí pro setkání s informací. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 24-48. ISSN 1804-2406.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konference jako informační zázemí pro setkání s informací
Název anglicky A Conference as an Information Ground for Information Encountering
Autoři LORENZ, Michal, Elena KUBALÍKOVÁ, Veronika WÖLFELOVÁ, Viera VOZÁROVÁ a Nikoleta HABARTOVÁ.
Vydání ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2018, 1804-2406.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Informační zázemí; setkání s informací; serendipita; konference OpenAlt; vědecká komunikace
Klíčová slova anglicky Information grounds; information encountering; serendipity; OpenAlt Conference; scientific communication
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 3. 2019 00:59.
Anotace
Účel – Předkládaná práce je výzkumnou studií informačních zázemí konference OpenAlt. Konferenci OpenAlt jsme zvolili jako odbornou konferencí zaměřenou na Open Source, Open Science, tedy konferenci s potenciálem k otevřenému sdílení informací. Teorie informačního zázemí popisuje vliv místa na sdílení informací mezi jeho návštěvníky. Teorie je vhodná ke zkoumání nezáměrné, a do jisté míry náhodné interakce člověka s informacemi. Náhodné získání informací je pojmenováno setkání s informací, celý jev pak označujeme jako serendipitu. Výzkum serendipity je složité plánovat. Smyslem příspěvku je prokázat, že na konferenci dochází k náhodnému a neočekávanému získávání informací mezi účastníky konference, a pojetí konference jako informačního zázemí umožňuje v tomto prostředí systematicky jev serendipity zkoumat. Design/metodologie/přístup – Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda informační zázemí konference OpenAlt poskytuje svým návštěvníkům příležitost k náhodnému setkání s informací, jaké typy informací jsou v informačním zázemí sdíleny a jaké hlavní faktory ovlivňují sdílení informací. Stěžejní výzkumnou metodou byl kvantitativní výzkum pomocí dotazníků, doplněný krátkým rozhovorem upřesňujícím odpovědi respondentů. Jako doplňková byla použita metoda pozorování. Během dvou dnů bylo formou krátkého rozhovoru osloveno 170 účastníků konference OpenAlt. Tématem rozhovorů bylo sdílení a získávání informací mimo přednáškové sály. K vyhodnocení výsledků byla použita kvantitativní analýza získaných dat, doplněná obsahovou analýzou rozhovorů. Výsledky – Výsledky našeho výzkumu potvrdily závěry předchozích studií informačních zázemí, které prováděla s kolegy K. Fisherová. Zjistili jsme, že vedle základních faktorů ovlivňujících kvalitu informačních zázemí, tedy atmosféra, vybavení nebo hlučnost, hraje klíčovou roli v informačním zázemí konference čas. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že nejvíce neformálních informací získali návštěvníci v prostředí kavárny a v prostorách prezentačních stánků. Charakter získaných informací se ve většině případů týkal tematiky oboru IT, ale také informací osobního charakteru nebo pracovních příležitostí a kontaktů. Serendipita je jev, jehož výskyt lze na konferenci sledovat. Právě proto jsou konference vhodným prostředím pro hlubší zkoumání serendipity. Originalita/hodnota – Jedinečnost příspěvku spočívá v jeho zaměření na konference jako informační zázemí a prokázání vhodnosti tohoto pojetí pro systematický výzkum serendipity a setkání člověka s informací. Výsledky ukazují směr jejich využití při designování a plánování odborné konference.
Anotace anglicky
Purpose – The paper is a research study of information grounds of the OpenAlt conference. We chose OpenAlt as an example of Open movement conference, therefore a conference with the potential to openly share information. The theory of information grounds is suitable for exploring the unintentional and, to some extent, accidental interaction of a person with information called the information encounter which is characteristic for the phenomenon of serendipity. This type of research is difficult to plan. The purpose of the paper is to show that the conference has a accidental and unexpected acquiring of information between the conference participants and the approaching the conference as an information ground allows systematic exploration of the serendipity phenomenon in this environment. Design/methodology/approach – The main objective of the research was to find out whether information ground of the OpenAlt conference provides its visitors an opportunity to encounter information, what types of information are shared in the information ground and what the main factors affect the sharing of information. The key research method was quantitative research using questionnaire supplemented by a brief interview specifying respondents' answers. As a complementary method, observations was used. Within two days, 170 participants of the OpenAlt conference were approached via a questionnaire and a short interview. The topic of the interviews was the acquiring and sharing of information that took place outside the lecture halls. The quantitative analysis of the collected data was used to evaluate the results, as well as the content analysis of short inteviews. Results – The results of the research confirmed the conclusions of the previous studies of the information grounds carried out by K. Fisher and colleagues. Additionally, besides the key factors influencing the quality of information grounds such as atmosphere, equipment, or noise, we have found that time plays a key role in the information ground of the conference. The results show that the most informal information was gained by visitors in the coffee shop area and in the presentation stands. The topics of the acquired information in most cases concerned the IT field, as well as personal information or job opportunities and contacts. Serendipity is a phenomenon that can be traced to the conference. This is precisely why the conference is a suitable environment for deeper exploration of serendipity. Originality/Value – The uniqueness of the paper lies in its focus on conferences as an informational ground and the demonstrating the suitability of this approach for systematic research into the phenomenon of serendipity and human information encountering. Research results also show that they can be used to design and plan a conference.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
29946 /1 Jakubík, D. 6. 8. 2018

Vlastnosti

Název
29946
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/29946/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/29946/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/29946/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/29946/?info
Vloženo
Po 6. 8. 2018 00:56

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
1745-4829-2-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 6. 8. 2018

Vlastnosti

Název
1745-4829-2-PB.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/29946/555761/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/29946/555761/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/29946/555761/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/29946/555761/?info
Vloženo
Po 6. 8. 2018 00:56

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 24. 3. 2019 16:12

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:12, 12. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz