Informační systém Repo 

Metafyzické příčiny krize moderního státu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KOSINKA, Jan Petr. Metafyzické příčiny krize moderního státu. Právník, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i., 2017, roč. 156, č. 6, s. 538-557. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metafyzické příčiny krize moderního státu
Název anglicky Metaphysical Causes of the Crisis of Modern State
Autoři KOSINKA, Jan Petr.
Vydání Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i. 2017, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky individualismus; civilizační krize; diktatura relativismu; legitimita; metafyzika
Klíčová slova anglicky individualism; civilization crisis; dictatorship ofrelativism; legitimacy; metaphysics
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 3. 2018 00:55.
Anotace
Pavel Holländer rozpoutal svým textem Soumrak moderního státu uveřejněným na stránkách časopisu Právník, jakož i stať Finanční ústava aneb defenzivní konstitucionalismus současné doby, rozsáhlou debatu, do které kromě hlavního oponentního hlasu ve formě polemiky Jiřího Přibáně s prvně jmenovaným článkem Holländerovým pod názvem Ranní červánky globálního konstitucionalismu: O radostné právní vědě v postnacionální společnosti postupně přispělo svými pohledy hned několik dalších autorů. Cílem tohoto článku je zamyšlení nad nejobecnějšími příčinami krize moderního státu, z nichž jednotlivé její průvodní jevy vyplývají. Příčinu krize spatřuji v souladu s výše uvedenými Holländerovými texty v absenci obecně sdíleného důvodu legitimity moci, absenci zdůvodnění statusu jednotlivce, zásadní modifikaci kategorií vnitřní a vnější suverenity, ztrátě funkčnosti státu a opuštění pořádacích principů právního řádu. Zásadní problém však nevidím v zániku moderního státu v jeho nacionální nebo občanské formě, nýbrž v erozi některých základních univerzálních atributů "vnitřní morálky práva" (nerozpornost, srozumitelnost. stabilita),jak je definoval Lon L. Fuller, a v absenci jakéhokoliv jednotného referenčního, identifikačního, normativního a legitimizačního rámce za současné absence jednotné normativní morálky, což v důsledku podlamuje právo v jeho vlastním normativním základu. V tomto smyslu je "soumrak" moderního státu rozpoznáván jako další završující se etapa nominalistické revoluce, která v západní civilizaci probíhá již od přelomu středověku a novověku. Nyní se však již začínají ukazovat její absurdní konce ústící do "postfakticismu". Dospívám k závěru, že otázku po transcendentálním základu legitimity práva a morálky nelze ani ve 21. století odhodit do starého železa. Lze pozorovat vzrůstající zájem o význam náboženství pro společnost, a to i v Evropě; na druhé straně však i protichůdné tendence posilování radikálního sekularismu na Západě. Řešení proto lze spatřovat v návratu a cílevědomém prohlubování a společenském upevňování nejobecnějších konstitutivních hodnot západních společnosti, které se historicky mimořádně osvědčily a jejichž rovnováha je schopná zaručit jak rozvoj státu, tak garanci autentické svobody jednotlivce. Opuštění těchto hodnot a myšlenkových vzorců považuji za vlastní příčinu krize, respektive hrozby v ní obsažené.
Anotace anglicky
Pavel Holländer; with his text Soumrak moderního státu (The Twilight of Modem State) puhlished by the Právník journal, as well as with his essay Finanční ústava aneb defenzivní konstitucionalismus současné doby (Financial Constitution, ar Defensive Constitutionalism of the Present Era), started an extensive discussion to which a numher of other authors contributed in addition to the main opposing voice embodied by the polemic of Jiří Přibáň with the former one, under the title of Ranní červánky globálního konstitucionalismu: O radostné právní vědě v postnacionální společnosti (The Dawn of Global Consdtutionalism: Onloyfullurisprudence in the Post-national Society). The aim ofthis article ts a reflection of the most general causes that give rise to the individual symptoms of the crisis of modem state. The cause of the crisis is seen, in accord with the above-mencioned Holldnder's texts, in the absence of a commonly shared reason of legitimacy of power, in the absence of rationale of the status of an individual, in a substantial modification of categories of internal and external sovereignty, in the loss of functionality of the State, and in che abandonment o/the arrangement principles ofthe legal system. However, I do not see the fundamental problem in the extinction of modem srate in its national or civlc form but in the erosion of several basic universal attributes of "the intrinsic morality of law" (consistency, intelligibility, stability) as defined by Lon L. Fuller, and in the absence of any united reference, identification, normarive and legitimization framework, with the absence of any united normative morality at the same dme, which results in weakening the law in its own normative basis, ln this sense, the "twilight" ofmodem state ts recognizedas another, final stage of the norninalistic revoludon which takes place in the Western civilization fmm the very turn of the Middle Ages and the modem em. However, its absurd ends leading lG "post-factuality" become apparent now. I come lG the conclusion that the question of a transcendental basis of the legitimacy of law and morality cannot be thrown away in the 21st cen tury. either. ln general, the increasing interest in the importance ofreligion for the society can be observed even in Europe but, on the other hand, rhere is a contrary tendency ofstrengthening radical secularism in the West. Thaťs why a solution can be seen in the return to and purposive deepening and social strengthening of the most general constitutive values ofWestern societies, which proved to be extraordinarily usefulfrom the historical point ofview and which, ifin balance, are able to guarantee both the development ofthe state and the authentic individual freedorn. I consider the abandoning of these values and pattems of thought to be the acmai cause of the crisis and/ar of the threat it includes.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
26066 /1 Jakubík, D. 3. 8. 2017

Vlastnosti

Název
26066
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26066/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26066/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26066/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26066/?info
Vloženo
Čt 3. 8. 2017 00:54

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Kosinka_clanek.pdf   Verze souboru 3. 8. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 7. 2018 10:39

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 10:39, 29. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz