Informační systém Repo 

Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání. In Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds.). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Konference asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 116-117). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2014. 2014. ISBN 978-80-86768-91-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Typické shluky a řetězce strategií mluvení v angličtině u jazykově úspěšných žáků na konci povinného vzdělávání
Název anglicky Typical clusters and sequences of speaking strategies in English as a foreign language of language gifted students at the end of lower secondary education
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ.
Vydání Poláchová Vašťatková, Jana a Pavla Vyhnálková (Eds.). Pedagogický výzkum – spojnice mezi teorií a praxí. Konference asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 8.-10. září 2014 v Olomouci (s. 116-117). Olomouc: Gevak Olomouc, ČAPV, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2014. 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakta
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-86768-91-5
Klíčová slova česky strategie mluvení; angličtina jako cizí jazyk; úspěšní žáci
Klíčová slova anglicky speaking strategies; English as foreign language; achievement
Návaznosti GAP407/12/0432, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 3. 2015 00:50.
Anotace
Prezentovaný výzkum zjišťuje, jaké strategie používají při mluvení v angličtině jako cizím jazyce úspěšní žáci ve srovnání s neúspěšnými. Úspěšnost je definovaná jako skóre řešení jazykových úloh na řečovou dovednost mluvení ve standardizovaném testu KET a na základě známky z angličtiny na posledním vysvědčení. Tato sekundární analýza dat je realizována v kontextu projektu GAČR „Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií“ (GAP407/12/0432). Strategie mluvení, především komunikační strategie, lze definovat jako vzájemné pokusy dvou mluvčích o dohodnutí se na významu v určité situaci, kde předpokládaný význam sdělení není explicitně vyjádřen (Tarone, 1980). Prostřednictvím těchto strategií je žák schopný v cizím jazyce komunikovat i přesto, že ho má zvládnutý jen částečně. Výzkumy ukazují, že úspěšní žáci používají více strategií, obzvlášť kognitivní a metakognitivní (např. Griffiths, 2008), jsou tolerantnější k jazykové nejednoznačnosti a ochotnější při používání jazyka riskovat. Zkoumaný vzorek čítá 462 žáků 9. tříd z náhodného výběru základních škol v rámci Jihomoravského kraje a z nich jsou vybráni žáci úspěšní a neúspěšní. Z řešení jazykových úloh standardizovaného testu KET žáky byly pořizovány audiozáznamy. Po splnění každé jazykové úlohy byli žáci vyzváni k písemnému reflektování svých strategií prostřednictvím šablon, tzv. templates. S několika úspěšnými žáky je dále vedeno interview. V současnosti analyzujeme data. Výsledky výzkumu jsou zaměřeny na to, jak se úspěšní žáci liší od neúspěšných z hlediska jejich typických shluků a řetězců strategií mluvení, a to ve vazbě na další kontextuální proměnné, které jsou získávány z dotazníků zaměřených na demografické údaje, strategie učení, styly učení, zájem o předmět, učební a výkonovou motivaci a na podporu strategií učitelem. U strategií popsaných žáky v templates předpokládáme analýzu pomocí kódování na základě kategoriálního systému.
Anotace anglicky
The research presented aims to find out what strategies are used in speaking English as a foreign language by good language learners in comparison with unsuccessful language learners. The success is defined on the basis of the score of complement of language tasks about speaking skill in the standardised exam KET and on the basis of the English mark from the last school report. This secondary data analysis is realized in the context of GACR project „Foreign Language Learning Strategies and Education Results: Analysis of Strategy Clusters and Sequences“(GAP407/12/0432). Speaking strategies, especially communication strategies, are defined as mutual attempts of interlocutors to negotiate the meaning in a specific situation where the anticipated meaning is not explicitly implied (Tarone, 1980). By means of these strategies, the learner is able to communicate despite of his limited acquisition. Research show that good language learners tend to use more strategies, especially cognitive and metacognitive (e.g. Griffiths, 2008), they are more tolerant to ambiguities and willing to risk in language use. The research sample consists of 462 pupils of the 9th grade of elementary schools in Southmoravian region, which were chosen as a random sample. From this sample, successful and unsuccessful pupils are chosen. The language tasks of the standardised exam KET were audiorecorded. After every language task, the pupils were asked to reflect in writing about their strategies use through templates. Several successful pupils are further asked to participate in an interview. The data are recently analysed. The research results are focused on the differences between successful and unsuccessful pupils from the point of view of their typical speaking strategies clusters and sequences in relation to other contextual variables, which are acquired through questionnaires focused on demographical data, learning strategies, learning styles, interest about the subject, learning and achievement motivation and on teacher’s support of strategy use. The strategies described in templates by the pupils are supposed to be analysed by means of coding on the basis of a categorial system.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
18060 /1 Jakubík, D. 10. 3. 2015

Vlastnosti

Název
18060
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18060/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18060/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18060/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18060/?info
Vloženo
Út 10. 3. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
...   Verze souboru 10. 3. 2015

Vlastnosti

Název
...
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/18060/210134/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/18060/210134/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/18060/210134/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/18060/210134/?info
Vloženo
Út 10. 3. 2015 00:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 8. 2019 04:24

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 8. 2019 04:24, 34. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz