Information System Repo 

Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice
Name in Czech Žákovská percepce moci učitelů základní školy v kontextu délky jejich pedagogické praxe
Authors VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ.
Edition ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) žákovská percepce moci; školní třída; učitel; délka praxe učitele; Teacher Power Use Scale;základní škola
Keywords in English student power perception; classroom; teacher; lenght of practise of teacher; Teacher Power Use Scale; lower secondary classes
Links GA13-24456S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 29. 3. 2014 00:51.
Abstract
Power can be defined as the ability to influence opinions, values, and behavior of a person or a group of persons (McCroskey, 2006) and as such it has been a traditional topic in social sciences (for example Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975) and also in educational sciences. Through questionnaire we collect information regarding a) how pupils perceive the power of teachers, b) how pupils and teachers perceive the power of pupils, c) how teachers perceive their own power. Adapted Teacher Power Use Scale (TPUS) by Schrodt, Witt, and Turman (2007) will be used for measuring the perceived power. The scale is based on French and Raven s (1960) traditional typology of relational power which distinguishes power in relation to a principle which it is based on (i.e., coercive, reward, legitimate, referent, and expert). TPUS consists of 30 items and uses a 7-point Likert scale. The Czech adaptation of TPUS includes re-designing the instrument for lower secondary pupils and teachers, and for the Czech conditions. The pilot study shows that a cultural and linguistic adaptation to the Czech conditions is necessary. Therefore the adaptation includes independent parallel translations, multiple cultural and linguistic adaptation, multiple expert reviews, and cognitive interviews with respondents. For ensuring the instrument equivalence validity and reliability will be applied: confirmatory factor analysis, item analysis and estimation of scales reliability. Validity of the 5 self-report scales as instruments measuring the concept of power bases, other possibilities of power measurement and the possibilities of triangulation will be discussed (this paper is a part of research project which also includes observations, field notes, diaries and interviews). The convenient research sample consists of Czech lower secondary novice and expert teachers (approximately 60), their classes (60) and pupils (around 1400). The data collection was in March - June 2013.
Abstract (in Czech)
Moc může být definována jako schopnost ovlivňovat názory, hodnoty a chování jedince či skupiny osob (McCroskey, 2006) a jako taková je tradičním tématem sociálních věd (např. Simmel, 1896; Weber, 1922; Foucault, 1975), a tedy i pedagogicky. Pomocí dotazníku jsme sbírali data o tom, a) jak žáci vnímají moc učitele, b) jak žáci a učitel vnímají moc žáků, c) jak učitelé vnímají svou vlastní moc. Pro měření vnímané moci byl použit adaptovaný dotazník Teacher Power Use Scale (TPUS) od Schrodta, Witta a Turmana (2007). Škály tohoto dotazníku jsou postaveny na tradiční typologii relační moci Frenche a Ravena (1960), která rozlišuje moc ve vztahu k principu, na němž je založena, tj. donucovací, odměňovací, expertní, referenční, legitimní. TPUS se skládá z 30 položek a používá 7 bodovou Likertovu škálu. Pro českou adaptaci byla nezbytná úprava nástroje na kulturní a jazykové podmínky. Z tohoto důvodu zahrnovala adaptace nezávislé paralelní překlady nástroje, vícečetné kulturní a lingvistické adaptace, vícenásobné expertní posouzení a kognitivní interview s respondenty. K zajištění validity a reliability nástroje byla použita konfirmatorní faktorová analýza v MPlus, položková analýza a stanovení reliability škál. Diskutována byla také validita 5 škál založených na výpovědích o sobě samém jakožto nástroji, který má měřit koncept bází moci. Diskutováno je také o dalších možnostech měření moci a možnostech triangulace, jelikož tento příspěvek je součástí širšího projektu zahrnujícího také přímé a zprostředkované pozorování, terénní poznámky, deníky a interview. Dostupný vzorek se skládal z učitelů noviců a expertů (cca 60) z druhého stupně základní školy a jejich třídy (cca 60) a žáků (cca 1400). Data byla sbírána v březnu – červnu 2013.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
... Licence Creative Commons  File version 29. 3. 2014

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 7. 6. 2020 04:15

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 7/6/2020 04:15, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz