Information System Repo 

Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ČAPKA, František and Lubomír SLEZÁK. Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko) (Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM, 2011. 273 pp. ISBN 978-80-210-5717-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko)
Name (in English) Sugar industry (to 1938) amd the Agrarian Party (s with the respect to Moravia and Silesia)
Authors ČAPKA, František and Lubomír SLEZÁK.
Edition 1. vyd. Brno, 273 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita / Akademické nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-5717-3
Keywords (in Czech) cukr; cukrovarnictví; cukrovary; cukrová řepa; řepařství; agrární strana; banky; kartel; pozemková reforma
Keywords in English sugar; sugar industry; sugar factories; sugar beet; Agrarian Party; banks; cartel; land reform
Links GA409/09/1043, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 13/4/2013 00:50.
Abstract
Výzkumná monografie, zakládající se na původním archivním výzkumu, si klade za cíl vytvořit ucelený obraz a přehledný vývoj cukrovarnictví v českých zemích od jejich počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na představení této podoby na Moravě a ve Slezsku. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a technologických propadů. První provozy byly vesměs malé a měly manufakturní charakter, byly zakládány příslušníky šlechtických velkostatků. Postupně mezi ně pronikali zástupci měšťanských a obchodních či finančních vrstev. Od konce 60. let vznikaly i rolnické cukrovary. Postupně se stávalo cukrovarnictví v českých zemích i významným vývozním artiklem. Začalo propojování cukrovarnictví na finanční kruhy v monarchii. Na stranu pěstitelů cukrové řepy se stále více stavěla agrární strana. Vrchol cukrovarnictví přišel v letech první republiky, což sleduje druhá kapitola. V těchto letech cukrovary na Moravě a ve Slezsku reprezentují zejména dvě seskupení – na střední a severní Moravě to bylo sdružení kolem Jana Vacy, na jižní Moravě pak cukrovarnický koncern Viktora Stoupala, který představoval příklad pronikání agrárního kapitálu do cukrovarnictví na Moravě. České a moravské cukrovarnictví prošlo mezi světovými válkami obdobím velkého rozkvětu, třebaže konjunktura netrvala dlouho.
Abstract (in English)
Research the monograph, is based on an original archival research and it, aims to create a comprehensive and clear picture of the development of sugar industry in the Czech lands from its beginning to the end of the First Czechoslovak Republic (1938) and it focuses on the presentation of this form in Moravia and Silesia. The monograph is divided into two chapters. The first one covers the period since the late 20s of the 19th century to the end of the First World War (1918). These were years of searching, experimentation, early successes, but also many economic and technological declines. The first workshops were generally small and had the character of manufactures, and they were established by the members of the aristocratic estates. Gradually, the representatives of citizen and business or financial strata penetrated among them. Since the end of the 60s also peasant sugar factories were formed. Gradually, the sugar industry in the Czech lands was becoming an important export item. Connecting sugar industry to the financial community in the monarchy began. Agrarian Party was increasingly taking the sugar beet growers side. The top of the sugar industry came in the First Republic, which is described in the second chapter. In these years sugar factories in Moravia and Silesia were represented by two groups – in central and northern Moravia it was group around John Vacy, in southern Moravia it was the Viktor Stoupal s sugar group, which represented an example of the agrarian capital s penetration into the sugar industry in Moravia. Between the World Wars the Czech and Moravan sugar industry passed a period of great prosperity, although the boom did not last long.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
monografie-Cukrovarnictvi.zip Licence Creative Commons  File version 9/1/2013

Properties

Name
monografie-Cukrovarnictvi.zip
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/15886/72928/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15886/72928/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/15886/72928/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/15886/72928/?info
Uploaded/Created
Wed 9/1/2013 11:48

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Ľuboš Lunter, uco 143320
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 3/6/2020 22:26

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 3/6/2020 22:26, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz