MUŽÍKOVÁ, Lenka and Jaroslav MUŽÍK. Výzkumné šetření v oblasti rekvalifikací (Research in the field of retraining). In Komparace rekvalifikačního vzdělávání v České republice a v zahraničí. Praha: MJF Praha, 2021. p. 41-84.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkumné šetření v oblasti rekvalifikací
Name (in English) Research in the field of retraining
Authors MUŽÍKOVÁ, Lenka and Jaroslav MUŽÍK.
Edition Praha, Komparace rekvalifikačního vzdělávání v České republice a v zahraničí, p. 41-84, 44 pp. 2021.
Publisher MJF Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords in English Retraining;Vocational qualification;National Qualification Framework;Educational programme
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 5/5/2022 15:49.
Abstract
Cílem této kapitoly je seznámit odbornou veřejnost s výsledky šetření, která byla realizována v oblasti rekvalifikací v roce 2019. Šetření se týká poskytovatelů vzdělávacích kurzů, realizovaných zkoušek z profesních rekvalifikací i zpětné vazby účastníků na kvalitu poskytovaných služeb. Výsledky šetření ukazují, že v akreditovaných rekvalifikačních kurzech mají prioritu vzdělávací akce zaměřené na počítačové technologie a tzv. osobní služby, které jsou spojeny s uplatněním lidí na trhu práce. Zkoušky z profesních kvalifikací úzce souvisí se změnami právních předpisů, které určují pro různé profese odbornou způsobilost či možnost získání živnostenského oprávnění v daném oboru.
Abstract (in English)
The aim of this chapter is to get acquainted the expert public with the results of investigations implemented in the field of retraining in 2019. The investigation relates to the providers of educational courses, vocational retraining examinations as well as the participants‘ feedback on the quality of the provided services. The investigation results show that in accredited retraining courses, priority is given to educational events focused on computer technologies and so-called personal services that are connected with the employment of people on the labour market. Vocational qualification examinations are closely related to the changes of legal regulations determining professional competence for different professions or the possibility to get a trade license in the given field.
Print
Add to clipboard Displayed: 15/8/2022 02:57