MUŽÍK, Jaroslav. Vliv Komenského na reformní pedagogiku a české pedagogické myšlení (The influence of Comenius on reform pedagogy and Czech pedagogical thinking). Poradce - manažer, zvl. č. 2022; Komenského odkaz a vybrané problémy současného vzdělávání. Praha: Vydavatelství MJF Praha, 2022, vol. 2022, No 15, p. 55-65. ISSN 1803-5213.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv Komenského na reformní pedagogiku a české pedagogické myšlení
Name (in English) The influence of Comenius on reform pedagogy and Czech pedagogical thinking
Authors MUŽÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Poradce - manažer, zvl. č. 2022; Komenského odkaz a vybrané problémy současného vzdělávání, Praha, Vydavatelství MJF Praha, 2022, 1803-5213.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Keywords (in Czech) Komenského didaktika; školy Montessori; Daltonský plán; České pedagogické myšlení
Keywords in English Comenius´s didactics;Montessori schools;The Dalton plan;Czech pedagogical thinking
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Changed: 29/4/2022 15:05.
Abstract
Komenského myšlenky pedagogické a didaktické měly přímý dopad jak na rozvoj pedagogické teorie, tak pedagogické praxe. Příspěvek mapuje dvě období ve vývoji pedagogické vědy v jejich rámci došlo k přímé i nepřímé implikaci Komenského vědeckých poznatků. Prvním je reformní pedagogika v polovině 20. století, jejíž závěry se prosadili v mezinárodním kontextu. Druhé období je věnováno vývoji české pedagogiky na konci 19. a začátkem 20. století, kdy byly Komenského myšlenky velice důležité pro snahy sebeuvědomění českého národa vrcholící vznikem 1. republiky Československé.
Abstract (in English)
Comenius´s pedagogical and didactic thoughts had a direct impact both on the development of pedagogical theory and pedagogical practise. The paper is mapping two periods in the development of pedagogical science within which there was direct and indirect implications of the Comenius´s scientifi knowledge. The first period is reform pedagogy in the first half of the 20est century whose conclusions were enforced in the internaciona context. The second period is devoted to the development of Czech pedagogy at the end of the 19t and in the beginning of the 20est century when the Comenius´s thoughts were very important for the effort of self-awareness of the Czech nationculminating by the establishment of the 1st republic.
Print
Add to clipboard Displayed: 15/8/2022 02:56