ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ and Lucie ZELENÁ. Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo (Impact of the COVID-19 pandemice on distribution, presentation and monetisation of the cultural content: music, film, theatre). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. 129 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dopad epidemie nemoci COVID-19 na distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu: hudba, film a divadlo
Name (in English) Impact of the COVID-19 pandemice on distribution, presentation and monetisation of the cultural content: music, film, theatre
Authors ZAHRÁDKA, Pavel, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Petr SZCZEPANIK, Ivan DAVID, Jitka PAVLIŠOVÁ, Lucie VELFLOVÁ and Lucie ZELENÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 129 pp. 2021.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Covid 19; epidemie; dopad
Keywords in English Covid 19; epidemic; impact
Links TL04000109, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 6/5/2022 03:46.
Abstract
Tato zpráva se zabývá dopadem vládních protiepidemických opatření - přijatých v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru v době od 10. března 2020 do června 2021 - na fungování vybraných kulturních odvětví v České republice. Soustředíme se na tři vybraná odvětví kulturních průmyslů (hudba, film a divadlo), přičemž zvláštní pozornost věnujeme digitální distribuci kulturního obsahu. Zajímá nás především zkušenost aktérů kulturního pole s dopadem protiepidemických opatření na jejich stávající distribuční strategie a obchodní modely, zkušenost s alternativními strategiemi distribuce kulturního obsahu prostřednictvím webcastingu, streamovacích služeb, nových technologií a netradičních způsobů kontaktu s publikem. Zpráva hledá odpověď rovněž na obecnější otázku, co epidemická krize odhalila o fungování zkoumaných kulturních odvětví a postavení jejich aktérů v České republice. Ve výzkumné zprávě nejenže popisujeme zkušenosti postižených aktérů kulturních průmyslů, ale rovněž identifikujeme překážky a příležitosti, které stávající či nové způsoby digitální distribuce kulturního obsahu v době protiepidemických opatření přinášejí.
Abstract (in English)
This report addresses the impact of government anti-epidemic measures - taken in connection with the fight against the coronavirus epidemic between March 10, 2020 and June 2021 - on the functioning of selected cultural sectors in the Czech Republic. We focus on three selected sectors of the cultural industries (music, film and theater), paying special attention to the digital distribution of cultural content. We are mainly interested in the experience of cultural actors with the impact of anti-epidemic measures on their existing distribution strategies and business models, experience in alternative strategies for distributing cultural content through webcasting, streaming services, new technologies and non-traditional ways of contacting the audience. The report also seeks to answer the more general question of what the epidemic crisis has revealed about the functioning of the cultural sectors examined and the position of their actors in the Czech Republic. In the research report, we not only describe the experiences of affected actors in the cultural industries, but also identify the obstacles and opportunities that existing or new ways of digital distribution of cultural content bring during anti-epidemic measures.
Print
Add to clipboard Displayed: 4/12/2023 01:12