HEDIJA, Veronika. Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru (Gender pay gap and the effect of manager gender on gender pay gap). 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru
Name in Czech Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru
Name (in English) Gender pay gap and the effect of manager gender on gender pay gap
Authors HEDIJA, Veronika.
Edition 2019.
Other information
Type of outcome Habilitation thesis
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) gender, mzdové rozdíly, genderová mzdová mezera, ženy v managementu
Keywords in English gender, wage differences, gender pay gap, female managers
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 9/11/2021 02:20.
Abstract
Habilitační práce prezentuje výzkum autorky v oblasti genderových mzdových nerovností. Cílem předložené habilitační práce je identifikace výše potenciální mzdové diskriminace žen na trhu práce v České republice a zhodnocení vlivu žen v managementu na genderové mzdové rozdíly. V práci jsou užity tři zdroje dat. Podrobná data konkrétních podniků, data z Výběrového šetření příjmů a životní úrovně domácností a data z vlastního výběrového šetření. K odhadu nevysvětlené genderové mzdové mezery je užit Oaxaca-Blinderův rozklad a odhad průměrného efektu zacházení. Při odhadu vlivu žen v managementu na genderovou mzdovou mezeru je pracováno s rozšířenou mzdovou funkcí. Závěry ukazují, že ženy se stejnými pozorovanými charakteristikami jako muži dostávají za stejnou (či obdobnou) práci zpravidla nižší mzdu než muži. Výzkum také potvrdil, že nevysvětlený mzdový rozdíl se v jednotlivých odvětvích a podnicích liší a je obecně nižší ve veřejném sektoru. S užitím velmi podrobných dat o zaměstnancích a jejich kognitivních a nekognitivních schopnostech a osobních preferencích bylo zjištěno, že podíl žen v managementu nemá jednoznačný vliv na mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
Abstract (in Czech)
Habilitační práce prezentuje výzkum autorky v oblasti genderových mzdových nerovností. Cílem předložené habilitační práce je identifikace výše potenciální mzdové diskriminace žen na trhu práce v České republice a zhodnocení vlivu žen v managementu na genderové mzdové rozdíly. V práci jsou užity tři zdroje dat. Podrobná data konkrétních podniků, data z Výběrového šetření příjmů a životní úrovně domácností a data z vlastního výběrového šetření. K odhadu nevysvětlené genderové mzdové mezery je užit Oaxaca-Blinderův rozklad a odhad průměrného efektu zacházení. Při odhadu vlivu žen v managementu na genderovou mzdovou mezeru je pracováno s rozšířenou mzdovou funkcí. Závěry ukazují, že ženy se stejnými pozorovanými charakteristikami jako muži dostávají za stejnou (či obdobnou) práci zpravidla nižší mzdu než muži. Výzkum také potvrdil, že nevysvětlený mzdový rozdíl se v jednotlivých odvětvích a podnicích liší a je obecně nižší ve veřejném sektoru. S užitím velmi podrobných dat o zaměstnancích a jejich kognitivních a nekognitivních schopnostech a osobních preferencích bylo zjištěno, že podíl žen v managementu nemá jednoznačný vliv na mzdové rozdíly mezi muži a ženami.
Abstract (in English)
The habilitation thesis presents the research of the author in the field of gender wage differences. The aim of the habilitation thesis is to identify the extent of possible wage discrimination against women in the labor market in the Czech Republic and to assess the effect of women in management on gender pay gap. The thesis is based on very detailed data from selected companies, as well as data from the European Union Statistics on Income and Living Conditions and the own survey. To estimate the unexplained gender pay gap, Oaxaca-Blinder decomposition and an estimate of average treatment effect on the treated are used. The extended wage function is employed to estimate the effect of female managers on the gender pay gap. Results show that women with the same observed characteristics as men doing the same (or similar) work as men earn less compared to men. The research also confirm that the unexplained gender pay gap varies across industries and firms and is generally lower in the public sector. Using very detailed data on employees and their cognitive and non-cognitive abilities and personal preferences, it has been found that the proportion of women in management does not have the clear effect on gender pay gap in the Czech Republic.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
HEDIJA_HABILITACNI_PRACE.pdf   File version 9/11/2021

Properties

Name
HEDIJA_HABILITACNI_PRACE.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/46367/1178992/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46367/1178992/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/46367/1178992/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/46367/1178992/?info
Uploaded/Created
Tue 9/11/2021 02:20

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 29/1/2023 19:41