Informační systém Repo
LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka and Jaroslav MUŽÍK. Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice (Topic for the discussion on the competitive capability of education of the Czech Republic). In Roman Fiala. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. první. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2020. p. 283-292. ISBN 978-80-88064-53-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice
Name in Czech Rezervy konkurenční schopnosti školství v České republice
Name (in English) Topic for the discussion on the competitive capability of education of the Czech Republic
Authors LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka and Jaroslav MUŽÍK.
Edition první. Jihlava, Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION, p. 283-292, 10 pp. 2020.
Publisher College of Polytechnics Jihlava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-88064-53-4
Keywords (in Czech) lidský kapitál; sociální kapitál; intelektuální kapitál; měření vzdělanostního kapitálu; komplexní pojetí vzdělávacího procesu
Keywords in English human capital; social capital; intellectual capital; measuring educational capital; complex concept of educational process.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Kateřina Lendrová, učo 1091. Changed: 16/4/2021 10:09.
Abstract
Příspěvek vychází z konceptů lidského, sociálního a intelektuálního kapitálu uvedených v zahraniční odborné literatuře. Na tento teoretický konstrukt navazují výsledky mezinárodních srovnání úrovně lidského kapitálu v sekundárním a univerzitním vzdělávání, zejména šetření OECD zvaném PISA a globálních žebříčcích kvality vysokých škol Šanghai rating a THES. Toto srovnání ukazuje možné rezervy v konkurenční schopnosti našeho školství. V závěru autoři navrhují možné rozšíření zkoumání formování lidského kapitálu v našem školství. Některé náměty na centrální šetření nazvaném „Monitoring kvality vzdělávání v České republice“. Toto šetření by mohlo vést ke korekci vzdělávací politiky směrem k větší konkurenční schopnosti našeho školství. Uvedené náměty, které je potřeba blíže operacionalizovat vycházejí nejen z poznání autorů tohoto příspěvku, ale také z dílčích výsledků v rámci řešení výzkumného grantu na Univerzitě Jana Amose Komenského.
Abstract (in English)
This paper is based on the concept of human, social and intellectual capital referred to in foreign specialised literature. This theoretical construct is followed by the results of international comparisons of the human capital in secondary and university education, in particular the OECD PISA survey and the global higher education quality ranking Shanghai rating and THES. This comparison shows possible reserves in the competiveness of our educational system. Some suggestions for a central survey called “Monitoring the quality of education in the Czech Republic“. This survey could lead to a correction of educational policy towards greater competiveness of our educational system. These suggestions that need to be further operationalized are not based only on the knowledge of the authors of this paper, but also on partial results within the research grant project a t the Jan Amos Komensky University.
Displayed: 16/5/2021 14:57