Information System Repo 

Úvod do teorie bezpečnosti

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SAK, Petr. Úvod do teorie bezpečnosti (Introduction to Theory of Security). Praha: Petrklíč, 2018. 271 pp. ISBN 978-80-7229-652-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do teorie bezpečnosti
Name (in English) Introduction to Theory of Security
Authors SAK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 271 pp. 2018.
Publisher Petrklíč
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/18:00000088
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7229-652-1
Keywords (in Czech) bezpečnostní vědy;bezpečnost;vnitřní bezpečnost;bezpečí;sociální entita;hodnoty;elity;hrozba;nebezpečí
Keywords in English Security Sciences;security;internal security;safety;social entity;values;elites; threat;danger
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 7. 4. 2021 14:21.
Abstract
Bezpečnostní věda vzniká jako průsečík vývoje dvou směrů vědeckého bádání, policejních věd a strategických studií. Čerpá poznatkovou bázi a metodologii z řady vědních disciplín a má proto multidisciplinární charakter. Její vývoj probíhá ve směru analýz vůči konkrétním entitám, nejčastěji státu, k obecné a abstraktní rovině zkoumající fenomén bezpečnost vůči abstraktní entitě. Tento teoretický model umožňuje aplikaci na konkrétní entity a formy ohrožení bezpečnosti. Konstituování bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost - statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ohrožena její aktuální existence, struktura a funkce. Při dynamické bezpečnosti nejsou ohroženy nejen její existence, funkce a struktura, ale ani jejich vývoj a vývoj entity jako takové. Hrozby a rizika vůči bezpečnosti entit přicházejí zevnitř entit či z vnějšího prostředí, přičemž častější jsou hrozby vnitřního původu. Typologie entit obsahuje entity fyzická, biologická, sociální, mediální a virtuální. Ohrožení bezpečnosti probíhá v různých dimenzích, případně jejich kombinací. Jedná se o bezpečnost: systémovou, enviromentální, přírodní, energetickou, potravinovou, ekonomickou, finanční, informační-kyberbezpečnost, sociální, spirituální, vojenskou, jadernou. Publikace se přednostně věnuje analýze sociální bezpečnosti, protože tato dimenze bezpečnosti bývá zanedbávána a informační kyberbezpečnosti, jejíž význam neustále roste a získává strategický význam ve všech subsystémech společnosti.
Abstract (in English)
Security science arises as intersection of the development of two trends of scientific management, namely of the police sciences and the strategic studies. Its knowledge basis is derived from a number of scientific disciplines and therefore has a multidisciplinary character. Its development proceeds in the direction of analyses towards the concrete entities, most often it concerns the state, to the general and abstract level investigating the phenomenon of security towards the abstract entity. This theoretic model enables application to the concrete entity and form of the security endanger. Constitution of the security science is now in the evolutional stage that can be termed as pre-paradigmatic or multi-paradigmatic. The presented theoretic model is based on the principal categories of the entity and security – static and dynamic. Static security is such a state of the entity in which its actual existence, structure and function are not disturbed or endangered. Whereas at the dynamic security is not endangered its current existence, function and structure but also its development and the development of the entity as such. Threats and risks towards the security of the entities arise from inside of the entities or from the external environment whereas more frequent are threats of the internal origin. The typology of the entities contains physical, geological, social, medial and virtual entities. Endanger of the security takes place in various dimensions or potentially its combinations. It concerns the security: systemic, environmental, natural, energy, food, economic, financial, informational-cybernetic security, social spiritual, military and nuclear. The publication deals preferably with the analysis of social security, as this dimension of the security used to be neglected, and with the informational-cybernetic security, the importance of which is constantly increasing and gaining its strategic importance in all the sub-systems of the society.
Print
Add to clipboard Displayed: 16. 5. 2021 14:51

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 16/5/2021 14:51, Week 19 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz