Informační systém Repo
STÁREK, Lukáš, Jarmila KLUGEROVÁ and Eliška BUCHTOVÁ. Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte (Selected aspects influencing the educational process of the child). Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2021. 152 pp. ISBN 978-80-7452-203-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte
Name (in English) Selected aspects influencing the educational process of the child
Authors STÁREK, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jarmila KLUGEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eliška BUCHTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 152 pp. 2021.
Publisher Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-7452-203-1
Keywords (in Czech) dítě;etika;komunikace;pedagog;rodina;sociální prostředí
Keywords in English child;ethics;communication;pedagogue;family;social environment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Roman Zezulka, učo 1135. Changed: 16/4/2021 10:14.
Abstract
Odborná publikace s názvem „Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte“ přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka. Hlavní tematické okruhy, které jsou zde prezentovány se zaměřují nejen na teoretický rámec dané problematiky, ale ve většině vybraných případů je využita i praktická zkušenost, která s tématem souvisí a zdůrazňuje jeho aktuálnost. Tato praktická zkušenost je vázána na projektové aktivity či výzkumná zjištění z terénu. S ohledem na inkluzivní strategii v rámci novodobé společnosti je oblast vzdělávání dětí/žáků s jakýmkoliv znevýhodněním jedním z aktuálních témat nejen speciální pedagogiky. Společným ukazatelem vybraných témat této publikace, která začínají od pojetí rodiny, spolupráce školy až po ochranu dětí a žáků vychází právě z osobnostního a posléze i společenského nastavení každého z nás a poukazují na fakt pedagogického působení nejen na okolí, ale též na budoucí generace.
Abstract (in English)
The professional publication entitled "Selected aspects influencing the educational process of the child" provides an insight into the issue of selected circumstances that may affect not only the educational process of the child / pupil. The main thematic areas presented here focus not only on the theoretical framework of the issue, but in most selected cases, practical experience is used, which is related to the topic and emphasizes its relevance. This practical experience is linked to project activities or research findings from the field. With regard to the inclusive strategy within modern society, the area of education of children / pupils with any disadvantage is one of the current topics not only of special pedagogy. The common indicator of selected topics of this publication, which start from the concept of family, school cooperation to the protection of children and pupils, is based on the personal and later social setting of each of us and point to the fact of pedagogical influence not only on the environment but also on future generations.
Displayed: 16/5/2021 14:19