MYŠKA, Matěj and Dominika COLLETT. Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví (Legal Analysis of Digitalization of Audiovisual Cultural Heritage). Brno: Ministerstvo kultury České republiky; Státní fond kinematografie; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2020. 62 pp. 1.0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví
Name (in English) Legal Analysis of Digitalization of Audiovisual Cultural Heritage
Authors MYŠKA, Matěj and Dominika COLLETT.
Edition Brno, 62 pp. 1.0, 2020.
Publisher Ministerstvo kultury České republiky; Státní fond kinematografie; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Právnická fakulta - Repository
Keywords in English copyright; exceptions; limitations; human rights; three-step test; digitization; cultural heritage; audiovisual cultural heritage
Links TL01000306, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/1/2021 01:37.
Abstract
Tato výzkumná zpráva analyzuje právní aspekty digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví, přičemž se primárně zaměřuje na autorskoprávní aspekty zkoumané problematiky a dopad přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Kritickou analýzou dostupných právních předpisů a judikatury a při zohlednění dostupných závěrů tuzemské i zahraniční vědy pak odpovídá na výzkumnou otázku, jak reflektuje digitalizaci audiovizuálního kulturního dědictví vnitrostátní úprava. Zaměřuje se tedy konkrétně na to, a) kdo může digitalizaci legálně provádět na základě výjimek a omezení, resp. na základě oprávnění získaného od kolektivního správce, b) s jakými statky lze takovou digitalizaci provádět a c) jakým způsobem a za jakých podmínek. Prakticky pak adresuje autorskoprávní otázky vznikající ve všech fázích široce pojímané digitalizace, tedy při získávání, uchovávání a zpřístupňování audiovizuálního kulturního dědictví.
Abstract (in English)
This research report analyses the legal aspects of the digitization of the audiovisual cultural heritage, focusing primarily on the copyright aspects of the issue under examination and the impact of the adopted Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the digital single market. By a critical analysis of avail- able legislation and case law and taking into account the available conclusions of domestic and foreign jurisprudence the research report answers the research question of how the digitization of audiovisual cultural heritage is reflected in the national law. It focuses specifically on the following issues: a) who can legally perform digitization on the basis of exceptions and restrictions, respectively on the basis of the authorization obtained from the collective management organization, b) with what intangible protected subject matter such digitization can be performed and c) in what way and under what conditions. Finally, it addresses practical copyright issues arising in all phases of broadly conceived digitization, i.e. in the acquisition, preservation and communication of audiovisual cultural heritage to the public.
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2022 07:38