Informační systém Repo
SKULÍNEK, Michal. Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998. Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: UJEP, 2020, roč. 6, č. 1, s. 51-86. ISSN 2464-479X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evropská integrace v diskurzu českých politických stran v období let 1989 až 1998
Název anglicky European Integration in the Discourse of the Czech Political Parties in the Years 1989 to 1998
Autoři SKULÍNEK, Michal.
Vydání Central European Journal of Politics, Ústí nad Labem, UJEP, 2020, 2464-479X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky České politické strany; Evropská unie; Evropská společenství; evropská integrace; diskurz
Klíčová slova anglicky Czech political parties; European Union; European Communities; European integration; discourse
Návaznosti MUNI/A/1044/2019.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 3. 2021 02:10.
Anotace
Je tomu přibližně třicet let, kdy sametová revoluce ukončila nadvládu komunistické strany a nucenou orientaci Československa na SSSR. Tehdejší politická reprezentace tak stanula před úkolem vytyčit novou zahraničně politickou orientaci. Jednou z možností, jak se brzy ukázalo preferovanou, byla snaha o navázání úzké spolupráce s Evropskými společenstvími, přičemž tzv. návrat do Evropy měl nakonec vést ke vstupu do Evropské unie. Většina politických stran a hnutí zastoupených v parlamentu tento krok podporovala, nicméně jak prozrazuje analýza dobového diskurzu, jejich argumentace byla často rozdílná. Existovaly nicméně také subjekty, především SPR-RSČ a KSČM, které explicitně vyjadřovaly své výhrady k evropské integraci. Byť například analýza SPR-RSČ prokazuje, že postoje uvnitř těchto stran nemusely být vždy jednotné. Tento článek se proto snaží o analýzu diskurzu nejvýznamnějších politických subjektů k evropské integraci od sametové revoluce do voleb uskutečněných v roce 1998. Konkrétně se zaměřuje na Českou stranu sociálně demokratickou, Komunistickou stranu Čech a Moravy, Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou, Občanskou demokratickou alianci, Občanskou demokratickou stranu a Sdružení pro republiku – Republikánskou stranou Československa.
Anotace anglicky
It has been approximately thirty years since the Velvet Revolution ended the domination of the Communist Party and the forced orientation of Czechoslovakia to the USSR. The past political representation faced the task of setting a new foreign policy orientation. One of the possibilities, which soon turned out to be preferred, was to establish close cooperation with the European Communities, and the so-called return to Europe eventually led to accession to the European Union. Most political parties and movements represented in the parliament supported this step although, as the analysis of contemporary discourse reveals, their arguments were often different. However, there were also entities, in particular the Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia and the Communist Party of Bohemia and Moravia, which explicitly expressed their objections to European integration. Still, the analysis of Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia, for example, shows that the positions within these parties may not have always been consistent. This article, therefore, seeks to analyse the European integration discourse of the major political actors from the Velvet Revolution to the 1998 elections. Specifically, it focuses on the Czech Social Democratic Party, the Communist Party of Bohemia and Moravia, the Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party, the Civic Democratic Alliance, the Civic Democratic Party and the Association for the Republic – Republican Party of Czechoslovakia.
Zobrazeno: 19. 5. 2021 04:58