Informační systém Repo
VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer's Liability Insurance (Social workers’ compensation models and the Czech statutory employer's liability insurance). In Příspěvek na International Scientific Conference „Economic and Social Challenges for European Economy“. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer's Liability Insurance
Name in Czech Sociální modely odškodňování pracovních úrazů a české zákonné pojištění
Authors VOSTATEK, Jaroslav.
Edition Příspěvek na International Scientific Conference „Economic and Social Challenges for European Economy“ 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords (in Czech) osškodňování pracovních úrazů; sociální úrazové systémy; Beveridge; Bismarck; české sociální reformy
Keywords in English workers´ compensation insurance; welfare regimes; social accident systems; Beveridge; Bismarck; Czech social reforms
Links GA402/08/1134, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 15. 9. 2020 18:43.
Abstract
Czech workers’ compensation is “exemplified” by the adoption of the Worker’s Compensation Insurance Act in 2006, four deferments of its effective date and then complete annulment of the Act. A temporary settlement aimed at resolving the incompatibility of the communist model of workers’ compensation for work accidents and occupational illnesses with the transition to a market economy after 1989 involved the implementation of statutory employer liability insurance for work accidents and occupational illnesses, outsourced to two private insurance companies; the current Czech government does not seem to have a know how to deal with it. The objective of this paper is primarily to advise the government using primarily the formulation and comparison of four basic social workers’ compensation models and furthermore considering the existing sickness, pension and health insurance systems. The choice of a social model is namely a matter of public choice, but intensive lobbying also constitutes part of these processes. The analyses result in a recommendation to “dissolve” the statutory employer's liability insurance into a jointly collected insurance contribution for sickness and pension insurance, and partly to transform the current accident benefits into increased sickness and pension benefit assessments and partly to cancel them.
Abstract (in Czech)
“Vizitkou” českého pojištění pracovních úrazů je přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v roce 2006, čtyřnásobné odložení jeho účinnosti a posléze jeho zrušení od samého počátku. Provizorním řešením nekompatibility komunistického modelu náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s přechodem k tržní ekonomice po roce 1989 bylo zavedení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, s jeho outsourcingem do dvou soukromých pojišťoven; dnešní česká vláda si s tím jakoby neví rady. Cílem příspěvku je vládě poradit, a to primárně na základě formulace a komparace čtyř základních sociálních úrazových modelů a dále pak s přihlédnutím k existujícím systémům nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Volba sociálního modelu je sice věcí veřejné volby, leč součástí těchto procesů je intenzívní lobbing. Výsledkem analýz je doporučení „rozpustit“ zákonné pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy do společně vybíraného pojistného za nemocenské a důchodové pojištění a dnešní úrazové dávky zčásti transformovat do zvýšených výměr nemocenských a důchodových dávek a zčásti zrušit.
Displayed: 19. 5. 2021 05:12