Informační systém Repo
PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost (FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost
Name in Czech RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost
Name (in English) FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future
Authors PETRŮ, Naděžda.
Edition 1. vyd. Praha, 278 pp. EUpress, 2020.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7408-207-8
Keywords (in Czech) rodinné podnikání, řízení a správa, konflikt, marketingová vitalita, kulaté stoly, konkurenceschopnost, univerzitní platforma
Keywords in English family business; management and administration; conflict; marketing vitality; round tables; competitiveness; university platform
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 8/4/2021 01:58.
Abstract
Cílem této knihy bylo shrnout faktické poznatky reality rodinného podnikání v období historicky prvního mezigeneračního předávání rodinných podniků v ČR. Na základě vyhodnocení teoretických východisek odborných textů, informací získaných z výzkumných šetření, kvalitativních i kvantitativních metod výzkumu, z vyhledání a hodnocení primárních, sekundárních dat a analýz získaných údajů identifikovat významné faktory a vztahy v rodinném podnikání. Výsledky a poznatky pak přenést do odborné publikace s praktickým zaměřením ve formě zkušeností, doporučení, návodů, srovnání, následných zobecnění. Sekundárním cílem bylo doporučit další směry výzkumu.
Abstract (in English)
The aim of this book was to summarize the factual findings of the reality of family business in the period of the historically first intergenerational transfer of family businesses in the Czech Republic. Based on the evaluation of the theoretical basis of professional texts, information obtained from research survey, qualitative and quantitative research methods, from the search and evaluation of primary, secondary data and analysis of data obtained to identify important factors and relationships in family business. Then transfer the results and knowledge to a professional publication with a practical focus in the form of experience, recommendations, instructions, comparisons, subsequent generalizations. The secondary goal was to recommend further research directions.
Displayed: 19/5/2021 05:01