Informační systém Repo 

Task Shifting and Health System Design: Report of the Expert Panel on effective ways of investing ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
DE MAESENEER, Jan, Aleš BOUREK, Martin MCKEE a Werner BROUWER. Task Shifting and Health System Design: Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH). 1. vyd. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 81 s. EXPERT PANEL ON EFFECTIVE WAYS OF INVESTING IN HEALTH Scientific Opinions. ISBN 978-92-76-08892-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Task Shifting and Health System Design: Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH)
Název česky EXPH (Expertní Panel na efektivní investice do zdraví), Přesun činností a kompetencí v kontextu tvorby zdravotních systémů
Autoři DE MAESENEER, Jan (528 Nizozemsko), Aleš BOUREK (203 Česká republika, garant, domácí), Martin MCKEE (826 Velká Británie) a Werner BROUWER (528 Nizozemsko).
Vydání 1. vyd. Luxembourg, 81 s. EXPERT PANEL ON EFFECTIVE WAYS OF INVESTING IN HEALTH Scientific Opinions, 2019.
Nakladatel Publications Office of the European Union
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Lucembursko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00112934
Organizace Lékařská fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-92-76-08892-9
Klíčová slova česky zdravotnictví; přesun kompetencí; přesun činností; tvorba zdravontích systémů; vědecky podložený názor
Klíčová slova anglicky healthcare; task shifting; health systems design; evidence; scientific opinion
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 10. 9. 2020 17:11.
Anotace
Imagine a health professional in any European country who fell asleep in 1960 and awoke in a health facility in 2019. Much of what the observer saw would be quite different. There would be many more patients who were surviving into old age thanks to advances in therapy. Many of the treatments that they were receiving would be much more complex, involving radically new techniques such as laparoscopic or even robotic surgery, and they would be amazed by the advances in diagnostic capacity. Yet, in many health systems, some things would have changed very little. Among them would be the traditional roles of different types of health worker, with responsibility for certain task being reserved for those with particular qualifications based on custom and practice rather than on evidence. This opinion argues that this situation must change. There is now an impressive body of evidence that things can often be done differently. This does not mean that they should be. Change is only appropriate where it helps to achieve the goals of the health system and allows it to provide better care in ways that are more responsive to the needs of users. Tasks can be shifted from health workers to patients and their carers, to machines, and to other health workers. Where these shifts have been evaluated, they often, but not always, are associated with outcomes that are as good or even better than with the status quo. However, the results are often context dependent, and it cannot be assumed that what works in one situation will apply equally to another. What matters is the evidence, rather than traditional, but often obsolete rules. If a health system can ensure that tasks are being undertaken by those most appropriate to do them, it will enhance patient care. However, change is often difficult. Those involved must be convinced of the rationale for change and must be supported in implementing it. This should recognise that any change in roles will have implication for their status and thus existing hierarchies. It may also be necessary to challenge outdated legislative or regulatory barriers. Finally, it is essential the changes are evaluated, results are documented, and lessons are learned, both in relation to what works and in what circumstances. Task shifting, where it is based on robust evidence and implemented effectively, can make a major contribution to health outcomes and to the sustainability of health systems. It is not, however, a panacea for all of the challenges health systems face.
Anotace česky
Představte si zdravotnického odborníka v kterékoli evropské zemi, který usnul v roce 1960 a probudil se ve zdravotnickém zařízení v roce 2019. Hodně z toho, co by pozorovatel viděl, by bylo úplně jiné. Bylo by mnohem více pacientů, kteří přežili do stáří díky pokrokům v terapii. Mnoho z ošetření, které dostávali, by bylo mnohem složitější, zahrnovalo radikálně nové techniky, jako je laparoskopická nebo dokonce robotická chirurgie, a byl by ohromen pokrokem v diagnostickém rozsahu. Přesto by se v mnoha zdravotnických systémech některé věci změnily jen velmi málo. Mezi nimi by byly tradiční role různých typů zdravotnických pracovníků, přičemž odpovědnost za určitý úkol by byla vyhrazena těm, kteří mají zvláštní kvalifikaci založenou spíše na zvyklostech a praxi než na důkazech. Toto stanovisko tvrdí, že se tato situace musí změnit. Nyní existuje impozantní soubor důkazů, že věci lze často dělat jinak. To neznamená, že by měli být jinak dělány. Změna je vhodná pouze tam, kde pomáhá dosahovat cílů zdravotnického systému a umožňuje jí poskytovat lepší péči způsoby, které lépe reagují na potřeby uživatelů. Úkoly lze převádět ze zdravotnických pracovníků na pacienty a jejich pečovatele, na stroje a další zdravotnické pracovníky. Tam, kde byly tyto posuny vyhodnoceny, jsou často, ale ne vždy, spojeny s výsledky, které jsou stejně dobré nebo dokonce lepší než za současného stavu. Výsledky jsou však často závislé na kontextu a nelze předpokládat, že to, co funguje v jedné situaci, se bude vztahovat stejně na jiné. Důležitý je důkaz spíše než tradiční, ale často zastaralá pravidla. Pokud zdravotní systém může zajistit, že osoby, které jsou pro ně nejvhodnější, plní správně alokované úkoly, zlepší se péče o pacienty. Změna je však často obtížná. Zúčastněné strany musí být přesvědčeny o důvodech změny a musí být podporovány při jejich provádění. Musí uznat, že každá změna rolí bude mít dopad na jejich stav, a tedy na existující hierarchie. Může být také třeba změnit zastaralé legislativní nebo regulační překážky. Nakonec je nezbytné, aby byly změny vyhodnoceny, výsledky zdokumentovány a vedly k ponaučení, co funguje a za jakých okolností. Posun úkolů, činností a kompetencí, pokud je založen na spolehlivých důkazech a je účinně prováděn, může významně přispět k lepším výsledkům v oblasti zdraví a k udržitelnosti zdravotních systémů. Nejedná se však o všelék na všechny výzvy, kterým zdravotnické systémy čelí.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
023_taskshifting_en.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
023_taskshifting_en.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/39057/874263/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/39057/874263/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/39057/874263/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/39057/874263/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 09:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 21. 1. 2021 14:55

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2021 14:55, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz