Informační systém Repo
VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 221 s. ISBN 978-80-7510-340-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Somatopedie: Distanční studijní text
Název česky Somatopedie: Distanční studijní text
Autoři VÍTKOVÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Opava, 221 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-340-6
Klíčová slova česky Somatopedie, osoby s tělesným postižením, děti a žáci s těžkým a souběžným postižením více vadami, obrny centrální a periferní, mozková obrna, deformace, malformace, amputace, epilepsie, edukace, diagnostika, intervence, terapie, pracovní uplatnění, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Somatopaedia, people with physical disabilities, children and pupils with severe and multiple disabilities, central and peripheral polio, cerebral palsy, deformation, malformation, amputation, epilepsy, education, diagnostics, intervention, therapy, work, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 07:46.
Anotace
Ve studijní opoře Somatopedie je věnovaná pozornost pojetí oboru somatopedie a jeho vymezení, konkrétně se zřetelem na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví a s doplněním aktuálních zákonů: Antidiskriminační zákon se zřetelem na osoby se zdravotním postižením a na vývoj ve školství, školský zákon, zákon o sociálních službách a zákon o zaměstnanosti. Uvedeno je vymezení kategorie tělesného postižení a klasifikace pohybových vad, ke kterým patří obrny centrální a periferní s významným zastoupením mozkové obrny, včetně epilepsie, dále jsou stručně charakterizovány deformace, malformace a amputace. Samostatně jsou zpracovaná specifika v edukaci dětí a žáků s tělesným postižením, a to počínaje včasnou intervencí u dětí s vývojovými poruchami. Uvedeny jsou aspekty psychosociální a pedagogické podpory u žáků s epilepsií. Charakterizováno je vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v mateřské, základní a střední škole, včetně možností jejich pracovního uplatnění, a to s uvedením řady konkrétních příkladů. Mozková obrna se často kombinuje s dalším postižením, zejména s mentálním postiženém a s epilepsií, s narušenou komunikační schopností a smyslovým postižením, takže se jedná okruh dětí a žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. Při edukaci dětí žáků zejména s mozkovou obrnou se využívají různé terapie, alternativní metody a intervence. Vysvětlen je model vnímání, představ a myšlení jako základ terapií, uveden je koncept bazální stimulace a příklad podpůrného programu pro žáky s těžkým postižením. Pozornost je rovněž věnovaná používání prostředků ucelené rehabilitace.
Zobrazeno: 22. 9. 2020 13:32