Informační systém Repo
VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 179 s. ISBN 978-80-7510-334-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Název česky Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Autoři VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Opava, 179 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-334-5
Klíčová slova česky Inkluze, inkluzivní pedagogika, inkluzivní škola, inkluzivní vyučování, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, inkluzivní třída, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, intervence, základní škola, poradenské služby, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Inclusion, inclusive education, inclusive school, inclusive education, inclusive education, inclusive didactics, inclusive class, pupil with special educational needs, diagnostics, intervention, primary school, counseling services, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 07:58.
Anotace
Ve studijní opoře je věnovaná pozornost výkladu pojmů inkluze, inkluzivní pedagogika, vývoj inkluzivní školy, index inkluze, kurikulum, inkluzivní vyučování, inkluzivní třída, a to se zřetelem na přístupy v České republice a v zahraničí. Další otázkou je současná vzdělávací politika v České republice s vysvětlením antidiskriminačního zákona, rozbor Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na léta 2019-2020 a návazného legislativního rámce pro společné vzdělávání. V novele školského zákona je vysvětlen pojem žák se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření včetně individuálního vzdělávacího plánu a pozice asistenta pedagoga. Samostatně je zpracovaná problematika základního vzdělávání v inkluzivní škole se zaměřením na analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) z pohledu průběžných legislativních změn a rozbor pedagogicko-psychologických poradenských služeb, ke kterým patří školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště se zřetelem na pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Diagnostika hraje v inkluzivní didaktice důležité postavení. Je pojednáno o efektivitě učení v heterogenní třídě, strategiích učení, kritériích dobrého vyučování s odkazem na podpůrné programy – podpora kooperativního učení (skupinové aktivity) a podpora diferencovaných učebních aktivit (individualizované učení). Je charakterizován přístup učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s využitím principu diferenciace a individualizace v edukačním procesu v prostředí inkluze.
Zobrazeno: 22. 9. 2020 12:44