Informační systém Repo
STARZYCZNÁ, Halina a Adéla CHROMČÁKOVÁ. Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2019. 192 s. ISBN 978-80-7510-369-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text
Název česky Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text
Název anglicky Relationship Marketing and CRM: Distance learning study materials
Autoři STARZYCZNÁ, Halina a Adéla CHROMČÁKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Karviná, 192 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-369-7
Klíčová slova česky Transakční marketing; vztahový marketing; model 6 trhů;marketing 1.0; 2.0; 3.0 a 4.0; holistické pojetí marketingu; interní marketing a jeho nástroje; CRM a jeho definice; hodnota v CRM; loajalita zákazníka; architektura CRM; interní komunikace; budování vztahu; diferencované řízení vztahu; strategie vztahů se zákazníky; psychologie osobnosti; prodeje a trhu; rozhodování spotřebitelů; typologie spotřebitelů; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Transaction marketing; relationship marketing; model 6 markets; marketing 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0; holistic marketing concept; internal marketing and its tools; CRM and its definition; value in CRM; customer loyalty; CRM architecture; internal communication; relationship building; differentiated relationship management; customer relationship strategies; personality psychology; sales and market; consumer decisions; consumer typology; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 24. 3. 2020 01:11.
Anotace
Vztahový marketing a CRM je nová studijní opora určeno pro profesně orientovaný program Marketing. Obsahuje témata týkající se pojetí vztahového marketingu, jeho součástí, modelu 6 trhů, jako je trh zákazníků, interní trhy, trh potencionálních zaměstnanců, trh dodavatelů, trh referenční a trh ovlivňovatelů. Zaměřuje se blíže na interní marketing a jeho nástroje a interní komunikaci ve firmě. Opora nezapomíná na architekturu CRM a její jednotlivé součásti. Orientuje se také na proces budování vztahu se zákazníkem a psychologické aspekty řízení vztahu. Nedílnou součásti je problematika typologie zákazníků a její praktické využití.
Anotace anglicky
Relationship Marketing and CRM is a new study support designed for the professionally oriented Marketing program. It contains topics related to the concept of relationship marketing, its components, the model of 6 markets, such as the customer market, internal markets, potential employees market, suppliers market, reference market and influencers market. It focuses on internal marketing and its tools and internal communication in the company. The support does not forget the CRM architecture and its individual components. It also focuses on the process of building a customer relationship and psychological aspects of relationship management. An integral part is the issue of customer typology and its practical use.
Zobrazeno: 8. 4. 2020 06:46