Informační systém Repo
SVOBODOVÁ, Dagmar. Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text (Guidance in social services: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-364-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Name in Czech Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Name (in English) Guidance in social services: Distance learning study materials
Authors SVOBODOVÁ, Dagmar.
Edition 1. vyd. Karviná, 135 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-364-2
Keywords (in Czech) Aktiva; klient; finance; manažer; poradenství; služba; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Assets; client; finance manager; consulting; service; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 21. 3. 2022 04:28.
Abstract
Cílem předmětu Poradenství v sociálních službách je rozvoj finančních kompetencí manažerů a klientů sociálních služeb se zřetelem k finanční gramotnosti jako sociální prevenci. Předmět rozvine poradenské kompetence v oblasti dluhového poradenství pro sociálně slabé rodiny, bezdomovce a nezaměstnané, v sociálních službách orientovaných na prevenci sociálně patologických jevů, kontaktní péči o děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, nízkoprahovou péči o děti a mládež z dysfunkčních rodin, řízení sociální práce v terénu – vyhledávání a pomoc rizikovým skupinám ohroženým kriminalitou, bezdomovectvím a závislostmi). Sleduje poradenství v sociálních službách optikou ekonomického pohledu poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Studenti se seznámí s poradenstvím v sociálních službách jako s mentorským / koučovacím procesem. Pochopí vztah práce a ekonomiky a zvládnou osobní finanční plánování a rozhodování s důrazem na poradenství v sociálních službách jako jednu z forem financování. Naučí se aplikovat konkrétní postup poradenství pro osobní budoucnost s využitím účinných nástrojů k vedení vlastních osobních investic a s orientací v osobním cashflow (aktiva a pasiva).
Abstract (in English)
The aim of the course Counseling in Social Services is to develop financial competencies of managers and clients of social services with regard to financial literacy as social prevention. The course develops counseling competence in the area of debt counseling for socially disadvantaged families, homeless and unemployed, in social services oriented on prevention of socially pathological phenomena, contact care for children and youth at risk of drug addiction, low-threshold care for children and youth. youth from dys-functional families, managing social work in the field - searching for and helping at-risk groups at risk of crime, homelessness and addiction). It monitors counseling in social services through the perspective of the economic perspective of the provider and user of social services. Students will become familiar with counseling in social services as a mentoring / coaching process. They will understand the relationship between work and the economy and will manage personal financial planning and decision-making, with an emphasis on counseling in social services as one of the forms of financing. They will learn to apply a specific counseling process for the personal future using effective tools to manage their own personal investments and with orientation in personal cash flow (assets and liabilities).
Displayed: 2. 7. 2022 02:07