SVOBODOVÁ, Dagmar. Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text (Guidance in social services: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-7510-364-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Name in Czech Poradenství v sociálních službách: Distanční studijní text
Name (in English) Guidance in social services: Distance learning study materials
Authors SVOBODOVÁ, Dagmar.
Edition 1. vyd. Karviná, 135 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-364-2
Keywords (in Czech) Aktiva; klient; finance; manažer; poradenství; služba; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Assets; client; finance manager; consulting; service; CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 21. 3. 2022 04:28.
Abstract
Cílem předmětu Poradenství v sociálních službách je rozvoj finančních kompetencí manažerů a klientů sociálních služeb se zřetelem k finanční gramotnosti jako sociální prevenci. Předmět rozvine poradenské kompetence v oblasti dluhového poradenství pro sociálně slabé rodiny, bezdomovce a nezaměstnané, v sociálních službách orientovaných na prevenci sociálně patologických jevů, kontaktní péči o děti a mládež ohrožené drogovou závislostí, nízkoprahovou péči o děti a mládež z dysfunkčních rodin, řízení sociální práce v terénu – vyhledávání a pomoc rizikovým skupinám ohroženým kriminalitou, bezdomovectvím a závislostmi). Sleduje poradenství v sociálních službách optikou ekonomického pohledu poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Studenti se seznámí s poradenstvím v sociálních službách jako s mentorským / koučovacím procesem. Pochopí vztah práce a ekonomiky a zvládnou osobní finanční plánování a rozhodování s důrazem na poradenství v sociálních službách jako jednu z forem financování. Naučí se aplikovat konkrétní postup poradenství pro osobní budoucnost s využitím účinných nástrojů k vedení vlastních osobních investic a s orientací v osobním cashflow (aktiva a pasiva).
Abstract (in English)
The aim of the course Counseling in Social Services is to develop financial competencies of managers and clients of social services with regard to financial literacy as social prevention. The course develops counseling competence in the area of debt counseling for socially disadvantaged families, homeless and unemployed, in social services oriented on prevention of socially pathological phenomena, contact care for children and youth at risk of drug addiction, low-threshold care for children and youth. youth from dys-functional families, managing social work in the field - searching for and helping at-risk groups at risk of crime, homelessness and addiction). It monitors counseling in social services through the perspective of the economic perspective of the provider and user of social services. Students will become familiar with counseling in social services as a mentoring / coaching process. They will understand the relationship between work and the economy and will manage personal financial planning and decision-making, with an emphasis on counseling in social services as one of the forms of financing. They will learn to apply a specific counseling process for the personal future using effective tools to manage their own personal investments and with orientation in personal cash flow (assets and liabilities).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 24. 3. 2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 24. 3. 2020 01:11

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
caf43e416f794a3d9e757230c488c1e6
Uploaded/Created
Tue 24. 3. 2020 01:11

svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/37826/svobodova-poradenstvi_v_socialnich_sluzbach_2019.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
322,8 KB
Hash md5
4dfff823d992b78862b85bfcc28c6d31
Uploaded/Created
Tue 24. 3. 2020 01:11
Print
Add to clipboard Displayed: 7. 7. 2022 08:47