Information System Repo 

Lidské zdroje a personální management

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MUŽÍK, Jaroslav and Pavel KRPÁLEK. Lidské zdroje a personální management (Human resources and personnel management). Vyd. 1. Praha: Academia, 2017. 190 pp. sv. 23. ISBN 978-80-200-2773-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lidské zdroje a personální management
Name in Czech Lidské zdroje a personální management
Name (in English) Human resources and personnel management
Authors MUŽÍK, Jaroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel KRPÁLEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Vyd. 1. Praha, 190 pp. sv. 23, 2017.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/17:00000040
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-200-2773-3
Keywords (in Czech) lidské zdroje; personální management
Keywords in English Human resources; personnel management
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Changed: 23. 3. 2020 11:01.
Abstract
Předložená práce vychází ze systémového pojetí podniku jako výrobně – technologické, technické, sociální, kulturní a administrativní jednotky. Lidský činitel, resp. lidská práce tvoří v tomto konceptu důležitý produkční faktor vedle kapitálu, materiálních zdrojů, techniky či půdy. Personální řízení jako akademický obor navazuje na výsledky zkoumání řady vědních disciplín počínaje kybernetikou, systémovým inženýrstvím, konstruktivizmem, managementem výroby a služeb, sociální psychologií práce apod. Pracovní způsobilost lidí je ve světle těchto poznatků tvořena tzv. tvrdými prvky (vzdělání, znalosti, dovednosti) a tzv. prvky měkkými (komunikační schopnosti, očekávané způsoby chování a jednání lidí). Cíle personálního řízení v podniku jsou dnes velmi široké. Obecně jde o péči a zušlechťování lidského kapitálu, vytváření podmínek pro optimální pracovní výkon, formování motivačních pobídek, rozvoj a uspokojování potřeb zaměstnanců. Personální řízení zásadně nelze chápat jen jako určitý řetěz specializovaných činností a specifických procesů, které na sebe navazují a mezi sebou se prolínají. Z hlediska řízení podniku se v praxi stále více prosazuje proaktivní personální management, který preferuje dosahování především strategických cílů a orientaci na podnikovou kulturu a identitu v řízení lidí. Práce obsahuje také repetitorium hlavních nástrojů personálního řízení, které tvoří zejména personální plánování, výběr a získávání pracovníků, jejich rozmisťování, hodnocení, odměňování, vzdělávání včetně péče o pracovní vztahy. Práce též reflektuje situaci v praxi kde jsou rozvíjeny různé modely profesionalizace personálního managementu spojené s outsourcingem jednotlivých personálních a sociálních činností. V závěru jsou ukázány cesty, možnosti a meze externalizace personálního managementu v podniku.
Abstract (in English)
The presented thesis is based on the system conception of enterprise as a production – technology, technical, social, cultural and administrative unit. Human factors, human work, respectively, is an important production factor in this concept in addition to capital, material resources, technology or land. Personnel management, as an academic discipline, follows the results of research of a number of scientific disciplines ranging from cybernetics, system engineering, constructivism, management of production and services, the social psychology of work etc. In view of this knowledge, the work competence of people consists of so called hard elements (education, knowledge, skills) and so called soft elements (communication skills, expected forms of human behaviour). The objectives of personnel management in the enterprise are very wide today. In general, it concerns the care and refinement of human capital, creating conditions for optimum work performance, the formation of incentives, the development and satisfaction of employees’ needs. Personnel management cannot be understood simply as a certain chain of specialised activities and specific processes that follow and overlap each other. From the corporate management point of view, proactive personnel management that is being enforced more and more in practice prefers to achieve especially strategic goals and focus on corporate culture and identity in managing people. The work also contains a repetitorium of the main personnel management instruments that consists mainly of personnel planning, selection and recruitment of personnel, their placement, evaluation, rewarding, education, including the care of work relations. The thesis also reflects the situation in practise where different models of the professionalism of personnel management related to the outsourcing of individual personal and social activities are developed. The conclusion shows the ways, possibilities and limits of externalization of personnel management in the enterprise
Print
Add to clipboard Displayed: 19. 5. 2021 04:10

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/5/2021 04:10, Week 20 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz