Informační systém Repo
KOSTKOVÁ, Miroslava and Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text (Marketing of tourism). 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 pp. ISBN 978-80-7510-307-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Name in Czech Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Name (in English) Marketing of tourism
Authors KOSTKOVÁ, Miroslava and Halina STARZYCZNÁ.
Edition 1. vyd. Karviná, 167 pp. 2018.
Publisher Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-307-9
Keywords (in Czech) Cestovní ruch, turismus, marketing cestovního ruchu, marketingové nástroje, marketingové zásady, segmentace, marketingový výzkum, nové trendy v cestovním ruchu, tvorba hodnoty, marketingová komunikace,řízení značky, marketing služeb, cenová politika, inovace produktu cestovního ruchu, on line marketing, marketingová strategie, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English marketing; tourism
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 6/6/2020 01:23.
Abstract
Studijní opora Marketing cestovního ruchu je první studijní oporou tohoto zaměření na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Obsahuje základní teoretické poznatky a navazující praktická řešení marketingu cestovního ruchu. Zaměřuje se na marketingové principy, které lze využít v podnikání v cestovním ruchu, zaměřuje se také na zákazníka–účastníka cestovního ruchu, hosta restaurace, klienta lázeňského, sportovního či kulturního zařízení, nebo jen návštěvníka destinace. Nezapomíná na vývojové trendy v cestovním ruchu a všech jeho podsystémech. Poukazuje na vývoj marketingu cestovního ruchu v návaznosti na podnikatelské strategie a zabývá se rozšířeným marketingovým mixem a jednotlivými marketingovými nástroji. Pozornost je věnována čtyřem základním marketingovým zásadám cestovního ruchu, zvláště segmentaci. Správná marketingová rozhodnutí se neobejdou bez marketingového výzkumu, který zkoumá tvorbu hodnoty, řízení značky, marketingovou komunikaci, cenovou politiku i marketingovou spolupráci. Vše, co souvisí s uváděním služby na trh a uspokojováním potřeb zákazníků. Závěr je věnován řízení kvality v cestovním ruchu, procesům, spokojenosti zákazníka a hodnotě služby cestovního ruchu, marketingové strategii destinace, marketing managementu v destinaci a event marketingu v cestovním ruchu, což je důležité pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Abstract (in English)
Study Support Tourism Marketing is the first study support of this specialization at the Faculty of Business and Management of the Silesian University. It contains basic theoretical knowledge and related practical solutions of tourism marketing. It focuses on marketing principles that can be used in the business of tourism, it also focuses on the customer - a traveler, a restaurant guest, a client of a spa, sports or cultural facility, or just a visitor to a destination. It does not forget the development trends in tourism and all its subsystems. It points out the development of tourism marketing in relation to business strategies and deals with the extended marketing mix and individual marketing tools. Attention is paid to four basic marketing principles of tourism, especially segmentation. Making the right marketing decisions can not do without marketing research that examines value creation, brand management, marketing communications, pricing policy and marketing cooperation. Everything related to launching the service and meeting customer needs. The conclusion is devoted to quality management in tourism, processes, customer satisfaction and value of tourism service, destination marketing strategy, destination marketing marketing and event marketing in tourism, which is important for building long-term relationships with customers.
Displayed: 10/8/2020 06:32