Information System Repo 

Problémy současného vzdělávání

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka and Jaroslav MUŽÍK. Problémy současného vzdělávání (Current problems of adult didactics). Praha: MJF Praha, 2018. 176 pp. ISBN 978-80-88227-04-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problémy současného vzdělávání
Name (in English) Current problems of adult didactics
Authors LÖWENHÖFFEROVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jaroslav MUŽÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 176 pp. 2018.
Publisher MJF Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/18:00000034
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-88227-04-5
Keywords in English Upbringing;Education;Socialization;Electronization of teaching and learning;Adult education;Professional competencies;Human capital
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc., učo 2365. Changed: 23. 3. 2020 10:59.
Abstract
Vzdělávání je chápáno jako důležitý prostředek k řešení hospodářských i společenských problémů. Práce se snaží reflektovat vybrané aktuální problémy v celé šíři celoživotního vzdělávání a učení. Zásadní problém v předškolním stupni výchovně-vzdělávacího systému je ten, že děti v mateřských školách často předbíhají v rozvoji intelektuálních dovedností přirozený rozvoj dovedností fyziomotorických. Například mluví anglicky, umí pracovat s tablety, ale mají obtíže se správně obléci, zavázat tkaničky u bot, případně udělat kotoul. V základním školství existují ničím nezdůvodněné rozdíly v kvalitě výuky v jednotlivých vzdělávacích zařízeních. Výsledky vzdělávání jsou výrazně ovlivňovány rodinným a ekonomickým zázemím žáků, což ohrožuje kohezi společnosti. V sekundárním školství dominují různé typy gymnázií na úkor kvalitního středního odborného vzdělání. Stát do současně doby nebyl schopen uspokojivě řešit otázku povinných maturitních zkoušek. Vysoké školy prodělaly v nedávné minulosti velmi extenzivní rozvoj, razantně stoupl počet studentů, často na úkor výuky. Obory vysokoškolského vzdělávání ne zcela odpovídají potřebám hospodářství, výrazně chybí technické profese tolik důležité pro inovace a rozvoj. Oblast dalšího, zvláště profesně orientovaného vzdělávání se zdá přeregulovaná různými zákonnými i podzákonnými normami. Tuto sféru vzdělávání dospělých také ovlivňují dotace z evropských strukturálních fondů, které často narušují konkurenční prostředí, jehož základy byly položeny v 90. letech. Určitý pozitivní posun lze konstatovat v oblasti občanského vzdělávání a vzdělávání seniorů, kde kromě státu a samosprávy působí i neziskové organizace a spolky. Výčet zkoumaných problémů není samozřejmě úplný, jde v zásadě o úhel pohledu autorky této publikace.
Abstract (in English)
Education is understood as an important mean to solve economic and social problems. The thesis tries to reflect selected current problems across the whole range of lifelong education and learning. The fundamental problem at pre-school level consists in the fact that the children in the pre-schools often jump in the development of intellectual skills ahead of the development of the physiomotor skills. For instance, they speak English, they know how to work with tablets but it is difficult for them to dress themselves correctly, to tie shoelaces or to make a somersault. There are differences in the quality of teaching in individual educational establishments which cannot be justified by anything. The education results are considerably influenced by family and economical background of the pupils which threatens the cohesion of society. Secondary education is dominated by different types of grammar schools at the expense of quality secondary technical education. Until now, the state has not been capable of addressing satisfactorily the issue of compulsory school leaving exams. Universities have recently undergone a very extensive development, the number of students has risen dramatically, often at the expense of teaching. The higher education fields of study do not correspond to the needs of economy; there is a lack of technical professions so important for innovations and development. The area of further, especially professionally-oriented education seems to be overregulated by rules of law and subordinate rules of law. This sphere of adult education is also influenced by subsidies from European Structural Funds, which often distort the competition environment, whose foundation was laid in the 1990s. A certain positive advancement can be stated only in the field of civic education and senior education, where in addition to the state and local government also non-profit organisations and associations operate. The enumeration of the problems investigated is not, of course, complete, it is basically the point of view of the author of this publication.
Print
Add to clipboard Displayed: 19. 5. 2021 04:32

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 19/5/2021 04:32, Week 20 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz