Information System Repo 

Sociální psychologie a psychologie zdraví

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
URBANOVSKÁ, Eva. Sociální psychologie a psychologie zdraví (Social psychology and health psychology). Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2019. 163 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální psychologie a psychologie zdraví
Name in Czech Sociální psychologie a psychologie zdraví
Name (in English) Social psychology and health psychology
Authors URBANOVSKÁ, Eva.
Edition Opava, 163 pp. 2019.
Publisher Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Sociální psychologie, psychologie zdraví, metody sociální psychologie, socializace, sociální percepce, sociální interakce, asertivita, interperso-nální konflikty, komunikace, sociální skupina, skupinová struktura, skupinová dynamika, vliv skupiny, konformita, sociální postoje, před-sudky, zdraví, nemoc, bio-psycho-socio-environmetální model zdraví, rizikové a protektivní faktory zdraví a nemoci, sociální opora, prevence a podpora zdraví, psychická zátěž, stresu, strategie zvládání stresu, bur-nout syndrom, supervize
Keywords in English Social psychology, health psychology, methods of social psychology, socialization, social perception, social interaction, assertiveness, interpersonal conflicts, communication, social group, group structure, group dynamics, group influence, conformity, social attitudes, pre - judges, health illness, bio-psycho-socio-environmental model of health, risk and protective factors of health and illness, social support, health prevention and support, mental stress, stress, stress management strategies, bur-nout syndrome, supervision
Changed by Changed by: Eva Urbanovská, učo 2277. Changed: 29/1/2020 23:37.
Abstract
Studijní opora poskytuje základní poznatky ze studijního předmětu So-ciální psychologie a psychologie zdraví. Prvních sedm kapitol je věno-váno problematice Sociální psychologie. V první kapitole je charakteri-zována sociální psychologie jako vědní disciplína, včetně výzkumných a diagnostických metod a možností jejich aplikace. Následně jsou ana-lyzována témata: proces socializace, sociální percepce, interakce a ko-munikace. Další kapitoly jsou věnovány psychologii skupinového života a sociálním postojům. Druhá část studijní opory rozpracovává v šesti kapitolách stěžejní témata Psychologie zdraví. Nejprve je vymezen předmět psychologie zdraví a posouzeny možnosti jejího uplatnění v praxi. Je analyzován pojem zdraví v kontextu vývoje jeho pojetí, včetně bio-psycho-socio-environmetálního modelu zdraví. Následně jsou popsány rizikové a protektivní faktory zdraví a nemoci včetně percipo-vané sociální opory. V dalších kapitolách je postupně věnována pozor-nost prevenci a podpoře zdraví, otázkám psychické zátěže a stresu, ne-moci a jejího zvládání. Závěrečná kapitola řeší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.
Abstract (in English)
Study support provides basic knowledge of the study subject Social Psychology and Health Psychology. The first seven chapters are devoted to the issue of Social Psychology. The first chapter characterizes social psychology as a scientific discipline, including research and diagnostic methods and the possibilities of their application. Subsequently, the following topics are analyzed: the process of socialization, social perception, interaction and communication. Next chapters are devoted to group life psychology and social attitudes. The second part of the study supports in six chapters the main topics of Psychology of Health. First, the subject of health psychology is defined and the possibilities of its application in practice are assessed. The concept of health in the context of the development of its concept is analyzed, including the bio-psycho-socio-environmental model of health. Subsequently, risk and protective factors of health and illness are described, including perceived social support. In the following chapters, attention is gradually paid to prevention and promotion of health, issues of psychological stress and stress, illness and its management. The final chapter deals with the risk of burnout in helping professions.
Print
Add to clipboard Displayed: 23/9/2020 01:44

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 23/9/2020 01:44, Week 39 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz