Informační systém Repo 

Sociální psychologie a psychologie zdraví

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
URBANOVSKÁ, Eva. Sociální psychologie a psychologie zdraví. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2019. 163 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální psychologie a psychologie zdraví
Název česky Sociální psychologie a psychologie zdraví
Název anglicky Social psychology and health psychology
Autoři URBANOVSKÁ, Eva.
Vydání Opava, 163 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Sociální psychologie, psychologie zdraví, metody sociální psychologie, socializace, sociální percepce, sociální interakce, asertivita, interperso-nální konflikty, komunikace, sociální skupina, skupinová struktura, skupinová dynamika, vliv skupiny, konformita, sociální postoje, před-sudky, zdraví, nemoc, bio-psycho-socio-environmetální model zdraví, rizikové a protektivní faktory zdraví a nemoci, sociální opora, prevence a podpora zdraví, psychická zátěž, stresu, strategie zvládání stresu, bur-nout syndrom, supervize
Klíčová slova anglicky Social psychology, health psychology, methods of social psychology, socialization, social perception, social interaction, assertiveness, interpersonal conflicts, communication, social group, group structure, group dynamics, group influence, conformity, social attitudes, pre - judges, health illness, bio-psycho-socio-environmental model of health, risk and protective factors of health and illness, social support, health prevention and support, mental stress, stress, stress management strategies, bur-nout syndrome, supervision
Změnil Změnila: Eva Urbanovská, učo 2277. Změněno: 29. 1. 2020 23:37.
Anotace
Studijní opora poskytuje základní poznatky ze studijního předmětu So-ciální psychologie a psychologie zdraví. Prvních sedm kapitol je věno-váno problematice Sociální psychologie. V první kapitole je charakteri-zována sociální psychologie jako vědní disciplína, včetně výzkumných a diagnostických metod a možností jejich aplikace. Následně jsou ana-lyzována témata: proces socializace, sociální percepce, interakce a ko-munikace. Další kapitoly jsou věnovány psychologii skupinového života a sociálním postojům. Druhá část studijní opory rozpracovává v šesti kapitolách stěžejní témata Psychologie zdraví. Nejprve je vymezen předmět psychologie zdraví a posouzeny možnosti jejího uplatnění v praxi. Je analyzován pojem zdraví v kontextu vývoje jeho pojetí, včetně bio-psycho-socio-environmetálního modelu zdraví. Následně jsou popsány rizikové a protektivní faktory zdraví a nemoci včetně percipo-vané sociální opory. V dalších kapitolách je postupně věnována pozor-nost prevenci a podpoře zdraví, otázkám psychické zátěže a stresu, ne-moci a jejího zvládání. Závěrečná kapitola řeší riziko syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.
Anotace anglicky
Study support provides basic knowledge of the study subject Social Psychology and Health Psychology. The first seven chapters are devoted to the issue of Social Psychology. The first chapter characterizes social psychology as a scientific discipline, including research and diagnostic methods and the possibilities of their application. Subsequently, the following topics are analyzed: the process of socialization, social perception, interaction and communication. Next chapters are devoted to group life psychology and social attitudes. The second part of the study supports in six chapters the main topics of Psychology of Health. First, the subject of health psychology is defined and the possibilities of its application in practice are assessed. The concept of health in the context of the development of its concept is analyzed, including the bio-psycho-socio-environmental model of health. Subsequently, risk and protective factors of health and illness are described, including perceived social support. In the following chapters, attention is gradually paid to prevention and promotion of health, issues of psychological stress and stress, illness and its management. The final chapter deals with the risk of burnout in helping professions.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 4. 7. 2020 13:54

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 4. 7. 2020 13:54, 27. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz