Informační systém Repo
HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. 332 s. ISBN 978-80-7476-168-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře
Název česky Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře
Název anglicky Modern European in the First Half of the 19th Century. To the Jubilee of Professor Dušan Uhlíř
Autoři HOCHEL, Marian (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Opava - Praha, 332 s. 2019.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě - Togga
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7476-168-3
Klíčová slova česky modernita; politika; každodennost; kultura; Evropa; první polovina 19. století
Klíčová slova anglicky Modernity; Policy; Everydayness; Culture; Europe; the First Half of the 19th Century
Štítky ÚHV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Marian Hochel, učo 1791. Změněno: 3. 1. 2020 16:03.
Anotace
Kniha Moderní Evropan první poloviny 19. století přináší zajímavé poznatky k pronikání prvků modernity do různých oblastí života společnosti v prvních desetiletích „dlouhého“ 19. století. Jednotlivé kapitoly tvoří mozaiku vytvářející smysluplný obraz měnící se Evropy a zejména drobných nepostřehnutelných změn v (sebe)pojímání tehdejšího člověka. Cílem této knihy je „přiblížit profil ‚moderního‘ Evropana a obraz ‚moderní‘ Evropy tak, jak se jevil generacím v prvních desetiletích ‚dlouhého‘ století a jak se zároveň s odstupem času jeví nám“. Byť se jednotlivé kapitoly věnují různým tématům „velkých“ i „malých“ dějin v různých evropských regionech a sledují je z různé perspektivy politických, kulturních, sociálních dějin i dějin mentalit, dějin vědy a techniky i dějin umění, vždy ve svém souhrnu napomáhají interdisciplinárně sledovat a objasňovat různé příčiny a vlivy, které v období Francouzské revoluce, napoleonských válek a Evropy po Vídeňském kongresu působily na zrod „moderní“ Evropy a formování „moderního“ Evropana.
Anotace anglicky
The book "Modern European in the First Half of the 19th Century" brings interesting insights into the penetration of elements of modernity into various areas of society in the first decades of the “long” 19th century. The individual chapters form a mosaic creating a meaningful picture of a changing Europe and, in particular, minor imperceptible changes in the (self)conception of the then man. The aim of this book is to "bring the profile of the 'modern' European and the image of the 'modern' Europe as it appeared to generations in the first decades of the 'long' century and how it appears to us as time has passed". Although each chapter focuses on the different themes of "great" and "small" history in different European regions and pursues them from different perspectives of political, cultural and social history, history of mentalities, history of science and technology and art history, they always help to explain in interdisciplinarity the various causes and influences that, during the French Revolution, the Napoleonic Wars and Europe after the Congress of Vienna, gave birth to a "modern" Europe and the formation of a "modern" European.
Zobrazeno: 20. 6. 2021 00:34