Informační systém Repo 

Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného dítěte s ADHD / hyperkinetickou poruchou

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Tereza KOHUTOVÁ a Jiřina HOSÁKOVÁ. Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného dítěte s ADHD / hyperkinetickou poruchou. In XXV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného dítěte s ADHD / hyperkinetickou poruchou
Název anglicky NURSING CARE IN A HOSPITALIZED CHILD WITH ADHD / HYPERKINETIC DISORDER
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Tereza KOHUTOVÁ (203 Česká republika) a Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání XXV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova anglicky child; hyperkinetic disorder; ADHD; nurse; hospitalization; nursing care
Změnil Změnila: Zuzana Hlubková, učo 2080. Změněno: 6. 11. 2019 12:13.
Anotace
Úvod ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je neurovývojová porucha, charakterizovaná deficitem pozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou. Termín ADHD byl přijat odbornou veřejností bez výhrad, ačkoli stále platná MKN 10 označuje stejné symptomy souhrnným názvem Hyperkinetická porucha (F 90). (Stárková, 2016, s. 16) Mezi typické příznaky ADHD u dětí patří nepozornost (obtížně se koncentruje na úkoly, nedokáže udržet pozornost, zdá se, že neposlouchá, nedokončuje započaté činnosti, vyhýbá se úkolům s velkým mentálním úsilím, je nepořádné, roztržité, ztrácí věci, zapomíná), hyperaktivita (je neposedné, vrtí se, nevydrží sedět na místě, pobíhá, vyrušuje, je hlučné, obtížně zachovává klid, pořád je v pohybu, mnohomluvné), impulzivita (nezadržitelné v řeči, odpověď vyhrkne bez přemýšlení, nedokáže čekat, přerušuje ostatní v činnostech, skáče do řeči) (Theiner, 2012, s. 150). Cíl Cílem příspěvku je zmapovat pohled rodičů na ošetřovatelskou péči poskytovanou jejich hospitalizovaným dětem s ADHD/hyperkinetickou poruchou. Metodika a výzkumný soubor Byla použita metoda kvantitativního výzkumu, sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku, který byl určen pro rodiče dětí s diagnostikovaným ADHD/hyperkinetickou poruchou. Výzkumný soubor tvořilo celkem 78 rodičů dětí s diagnózou ADHD/hyperkinetické poruchy, kteří měli dítě ve věku 6–15 let, jež bylo hospitalizováno s již diagnostikovaným ADHD/hyperkinetickou poruchou. Výsledky a diskuze Analýzou dat bylo zjištěno, že u 29 dětí je převažujícím příznakem ADHD/hyperkinetické poruchy hyperaktivita (37 %), u 21 dětí (27 %) převažuje porucha pozornosti. Přidruženým onemocněním trpí celkem 49 dětí (63 %), z toho největší zastoupení mají poruchy učení (24 dětí, 32 %), následují poruchy autistického spektra (12 dětí, 16 %). Celkem 27 dětí (35 %) z výzkumného souboru užívá trvale medikaci ke zvládnutí ADHD/hyperkinetické poruchy. V námi zkoumaném vzorku převažovaly dívky (41 dívek, 53 %) přičemž autorka Malá (2008) ve své monografii udává, že se diagnóza ADHD vyskytuje častěji u chlapců, a to v poměru až 6:1. Autoři Školníková, Miovský, Čablová, Šťastná (2014) udávají, že u chlapců je pravděpodobnost této poruchy třikrát vyšší než u dívek a klinicky je její výskyt u chlapců vyšší šest až devětkrát. Z hlediska výchovy uplatňuje nejvíce rodičů z výzkumného souboru (51 respondentů, 65 %) demokratický výchovný styl. Následoval styl autoritativní, který zvolilo celkem 17 rodičů (22 %), z čehož v 65 % se jednalo o osoby vychovávající chlapce. U 59 % dětí vychovávaných autoritativně převažovala hyperaktivita nad ostatními příznaky ADHD/hyperkinetické poruchy. Rozdílné výsledky zaznamenali autoři Chu, Li, Chen, Wang (2012), kteří tvrdí, že diagnóza ADHD se vyskytuje častěji v rodinách, ve kterých převládá autoritativní výchovný styl. Pobyt rodiče s dítětem během jeho hospitalizace byl umožněn 40 respondentům (51 %) formou hospitalizace doprovodu, 23 respondentům (29 %) byl umožněn denní pobyt s dítětem. Celkem 58 % respondentů uvádí, že se ze strany personálu nesetkalo s nepěknými poznámkami či předsudky vůči chování dítěte. Většina respondentů (53 %) uvedla, že se děti na hospitalizaci dokázaly dobře adaptovat, během hospitalizace nedošlo k žádnému konfliktu s personálem, ani s ostatními pacienty (69 % respondentů). Rodiče pozitivně hodnotili přístup sester k dětem i znalost problematiky ADHD/hyperkinetické poruchy (86 % respondentů).
Anotace anglicky
Introduction ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is a neurodevelopmental disorder characterized by attention deficit, hyperactivity and impulsivity. The term ADHD has been accepted without reservations by the professional community, although ICD 10 still refers to the same symptoms collectively called Hyperkinetic Disorder (F 90). (Stárková, 2016, p. 16) Typical symptoms of ADHD in children include inattention (difficult to concentrate on tasks, unable to hold attention, seemingly disobeying, not completing started activities, avoiding tasks with great mental effort, being disordered, distracted) , losing things, forgetting), hyperactivity (is restless, wiggling, can't sit still, running around, distracting, is noisy, difficult to keep calm, still moving, talkative), impulsiveness (unstoppable in speech, response blurts out without thinking, he cannot wait, interrupts others in activities, jumps into speech) (Theiner, 2012, p. 150). Target The aim of this paper is to map parents' view of nursing care provided to their hospitalized children with ADHD / hyperkinetic disorder. Methodology and research set The method of quantitative research was used, the data collection was carried out through a non-standardized questionnaire, which was designed for parents of children diagnosed with ADHD / hyperkinetic disorder. The research group consisted of 78 parents of children diagnosed with ADHD / hyperkinetic disorder, who had a child aged 6–15 years, who were hospitalized with an already diagnosed ADHD / hyperkinetic disorder. Results and discussion Data analysis revealed that hyperactivity (37%) was the predominant symptom of ADHD / hyperkinetic disorder in 29 children, and attention deficit disorder in 21 children (27%). A total of 49 children (63%) suffer from comorbid illness, of which learning disorders are the largest (24 children, 32%), followed by autistic spectrum disorders (12 children, 16%). A total of 27 children (35%) of the research group consistently use medication to manage ADHD / hyperkinetic disorder. In our sample we predominated girls (41 girls, 53%) and the author Malá (2008) in her monograph states that the diagnosis of ADHD occurs more often in boys, in a ratio of up to 6: 1. Školníková, Miovský, Čablová, Šťastná (2014) report that in boys the probability of this disorder is three times higher than in girls and clinically its incidence in boys is six to nine times. In terms of education, most parents in the research group (51 respondents, 65%) apply a democratic educational style. This was followed by an authoritative style, chosen by a total of 17 parents (22%), 65% of whom were boys. In 59% of children raised authoritatively, hyperactivity prevailed over other symptoms of ADHD / hyperkinetic disorder. Different results were reported by Chu, Li, Chen, Wang (2012), who claim that the diagnosis of ADHD occurs more frequently in families where authoritative educational style prevails. 40 respondents (51%) were allowed to stay with their child during their hospitalization in the form of escort hospitalization, 23 respondents (29%) were allowed to spend a day with their child. A total of 58% of the respondents stated that there were no ugly comments or prejudices about the child's behavior by the staff. The majority of respondents (53%) stated that children were able to adapt well to hospitalization, and there was no conflict with staff or other patients during hospitalization (69% of respondents). Parents positively evaluated the approach of nurses to children and knowledge of ADHD / hyperkinetic disorders (86% of respondents). Conclusion Although public awareness of hyperkinetic disorders is increasing, most are still those who do not know or reject this diagnosis (Theiner, 2012, p. 149).
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 5. 6. 2020 20:08

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 5. 6. 2020 20:08, 23. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz