Informační systém Repo
VALDHANS, Jiří, Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR, Karel SVOBODA and Martin SZTEFEK. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 228 pp. Komentář. ISBN 978-80-7598-056-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář
Name (in English) Governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions
Authors VALDHANS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Roman KRAMAŘÍK, Michal PETR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel SVOBODA and Martin SZTEFEK.
Edition Praha, 228 pp. Komentář, 2018.
Publisher Wolters Kluwer ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/18:00103367
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-7598-056-4
Keywords (in Czech) náhrada škody; hospodářská soutěž
Keywords in English damages; competition law
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 6/9/2020 02:26.
Abstract
Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků. Publikace se zabývá jak čistě vnitrostátními aspekty, tak věnuje velkou pozornost také vztahům přeshraničním, a to jak z pohledu rozhodného práva, tak určení mezinárodní příslušnosti.
Abstract (in English)
The new law introduces a number of innovations into Czech law to facilitate the recovery of damages caused by breach of competition rules. The law expressly presupposes the occurrence of damage resulting from the cartel, while it will be for the defendant to prove that the damage suffered has not been incurred. It is also a novelty to introduce a rule that compensation should take account of the so-called time detriment of money. The law also seeks to facilitate the way for compensation by specifically addressing the issue of disclosure of evidence and attempts to bridge the information asymmetry, which in practice significantly impedes the exercise of these claims. The publication deals with purely national aspects, and also pays great attention to cross-border relations, both from the point of applicable law and the determination of international jurisdiction.
Displayed: 22/1/2021 03:33