VOGEL, Radek. Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of persuasive linguistic means. In Silesian Studies in English - SILSE 2018; 5th International Conference of English and American Studies. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Conveying expertise and competence in business reviews and strategic reports: a survey of persuasive linguistic means
Název česky Způsoby komunikace odbornosti a kompetence v přehledech činnosti a zprávách o strategii v rámci výročních zpráv: přesvědčovací jazykové prostředky
Autoři VOGEL, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Silesian Studies in English - SILSE 2018; 5th International Conference of English and American Studies, 2018.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/18:00101150
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky důvěryhodnost; explicitnost; implicitnost; korpus; persvaze; přehled činnosti; přesvědčování; pozitivní lexikum; reputace; vyhodnocení kvality sdělení; výroční zpráva; zpráva o strategii
Klíčová slova anglicky annual report; appraisal of message quality; business review; corpus; credibility; explicitness; implicitness; persuasion; positive words; reputation; strategic report
Návaznosti GA17-16195S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 6. 9. 2020 05:55.
Anotace
One of the prime purposes of corporate and institutional annual reports is to persuade different classes of stakeholders of the organisation´s credibility, competence, efficiency and good management. Since credibility is boosted by the organisation´s ability to prove expertise and trust as its major components, annual reports focus in their text sections on appropriate interpretation of facts so that a positive image of the reporting company is enhanced. This paper analyses reviews of the previous year and outlooks for the future period, found typically in sections called Strategic report, Business review, Strategy and outlook, Management review etc. They aim at persuading readers of a company´s competent and efficient management, positive current economic situation and optimistic future. They focus rather on achievements and successful events, but the principle of objectivity and evidentiality (cf. Habermas 1984, who lists truth, sincerity, appropriateness and understandability as validity claims of credibility) makes them to mention also the failures and losses. However, appropriate selection of linguistic means and presentation strategies minimise the potential harm done to the image of a company and maximise its credibility. As Sperber (2010) claims, to achieve trustworthiness both the speaker and content must be assessed as competent. Linguistic means of (implicit rather than explicit) persuasion were analysed in a subcorpus of English and Czech business documents, included in the Corpus of English and Czech Specialised Discourses (CECSD 2017), with the main focus on choices of semantically positive verbs, nouns and adjectives.
Anotace česky
Jedním z hlavních cílů firemních a institucionálních výročních zpráv je přesvědčit různé typy zainteresovaných adresátů o důvěryhodnosti, kompetentnosti, efektivnosti a správném řízení dané organizace. Protože důvěryhodnost (kredibilitu) je možno zvýšit schopností organizace prokázat její odbornost a kompetenci jakožto hlavní složky kredibility, výroční zprávy se ve svých textových oddílech zaměřují na vhodnou interpretaci skutečnosti, tak aby byla posílena pozivní image reportující organizace. Tento článek analyzuje přehledy předchozího roku a výhledy do příštího období, jež se typicky nacházejí v sekcích zvaných Strategic report, Business review, Strategy and outlook, Management review atd. Tyto oddíly se snaží přesvědčit čtenáře o kompetentním a efektivním managementu firmy, kladné současné hospodářské situaci a optimistické budoucnosti. Spíše zdůrazňují dosažené úspěchy a úspěšné události, avšak zásada objektivity a průkaznosti (srov. Habermas 1984, který řadí pravdivost, upřímnost, přiměřenost a srozumitelnost k požadavkům na platnost (validity claims) důvěryhodnosti) je nutí zmínit se také o nezdarech a ztrátách. Nicméně, odpovídající výběr jazykových prostředků a prezentačních strategií minimalizují potenciální škody způsobené reputaci společnosti a maximalizují její důvěryhodnost. Jak tvrdí Sperber (2010), aby bylo dosaženo důvěryhodnosti, musí mluvčí a obsah být posouzeny jako kompetentní. Přesvědčovací jazykové prostředky (spíše implicitní než explicitní) byly analyzovány v subkorpusu anglických a českých ekonomických dokumentů, zahrnutého do Korpusu anglického a českého specializovaného diskurzu (CECSD 2017), s hlavním důrazem na volby sloves, substantiv a adjektiv s pozitivními konotacemi.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt   Verze souboru 9. 3. 2019

Vlastnosti

Název
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/631505/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/33266/631505/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/631505/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/33266/631505/?info
Vloženo
So 9. 3. 2019 00:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt   Verze souboru 6. 9. 2020

Vlastnosti

Název
Conveying_expertise_and_trust_SILSE_Troppau_6_Aug_2018.ppt
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/906306/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/33266/906306/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/33266/906306/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/33266/906306/?info
Vloženo
Ne 6. 9. 2020 05:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 9. 12. 2022 06:17