Informační systém Repo 

Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Petra JEŽOVÁ. Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii. In Dana Vaňková, Ivana Dvořáčková. XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. 1st. Hradec Králové: HANZO Production, 2018. s. 48-50, 3 s. ISBN 978-80-906205-9-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii
Název česky Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii
Název anglicky The technique of insulin injections in insulin-treated people with diabetes
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petra JEŽOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1st. Hradec Králové, XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY, od s. 48-50, 3 s. 2018.
Nakladatel HANZO Production
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000114
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-906205-9-9
Klíčová slova česky inzulin; aplikace inzulinu; diabetik; inzulinoterapie; sestra; ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky insulin; injection; technique; insulin-treatment; nurse; nursing care
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 25. 4. 2019 10:03.
Anotace
Diabetes mellitus je chronické onemocnění, při němž organismus není schopen zpracovávat glukózu jako za fyziologického stavu v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Jedná se o chronické onemocnění postihující celý organismus, které vede po letech trvání k poruše morfologie a funkce řady orgánů (Klener et al, 2011, s. 871). Inzulin je hormon produkovaný ve slinivce břišní. Lidské tělo ho produkuje podle potřeby, tak aby koncentraci glukózy v krvi udrželo v určitých mezích (Brož, 2011). Inzulinoterapií se rozumí léčba inzulinem. Tato léčba je zahajována u osob s diabetes mellitus, u nichž došlo k výraznému snížení, nebo zániku vlastní sekrece inzulinu. Hlavním cílem inzulinové léčby je pomocí normoglykemie, při co možná největší přizpůsobivosti životosprávy, zamezit rozvoji zejména pozdních kom - plikací (Kudlová, 2015). Inzulin se aplikuje nejčastěji formou subkutánní injekce, kdy se využívá tenké jehly s dlouze zabroušeným hrotem a vpich se provádí nejčastěji v oblasti břicha, stehen nebo paží. (Špinar, et al., 2008, s. 234) Technika aplikace inzulinu se liší zejména podle délky zvolené jehly. Na trhu jsou obvykle k dispozici jehly od 4 do 12 milimetrů. Důležitými faktory z hlediska korekce hyperglykémie a hypoglykémie je typ aplikovaného inzulinu a časová návaznost jídla po aplikace inzulinu, i místo aplikace inzulinu. Nejvyšší riziko intramuskulárního podání s rychlejším nástupem účinku oproti subkutánní aplikaci inzulinu a následným výskytem hypoglykémie je při aplikaci inzulinu do stehna (Hirsch, Byron, Gibney, 2014). Špatná absorpce inzulinu doprovázena nežádoucími reakcemi jako bolest, zarudnutí, hematom a lipohypertrofie v oblasti místa aplikace inzulinu bývá zapříčiněna opakovanými aplikacemi inzulinu do stejného místa a opomíjením výměny jehly (Gentile et al, 2016, Kitchlew, 2016).
Anotace anglicky
Diabetes mellitus is a chronic disease in which the organism is unable to process glucose as a physiological condition due to an absolute or relative lack of insulin. This is chronic disease affecting the whole organism that leads after years duration to morphology and organ function (Klener et al, 2011, p. 871). Insulin is a hormone produced in the pancreas. Human body produces it as needed so that the blood glucose concentration is maintained within certain limits (Brož, 2011). Insulin therapy means insulin therapy. This treatment is initiated in people with diabetes mellitus that have occurred to significantly reduce or excrete the secretion of insulin. The main one the goal of insulin therapy is to maximize the use of normoglycaemia adaptability of life, avoid the development of especially late com - (Kudlová, 2015). Insulin is most often administered subcutaneously injection using a thin needle with a long ground tip and the injection is most often performed in the abdomen, thighs or arms. (Špinar, et al., 2008, p. 234) The technique of insulin application differs, in particular, according to the length of the selected needle. A needle of 4 to 12 millimeters is usually available on the market. Important factors for the correction of hyperglycemia and hypoglycemia are the type of application insulin and time trace of food after insulin administration, even place application of insulin. Highest risk of intramuscular administration with faster the onset of action over subcutaneous insulin administration and subsequent occurrence hypoglycaemia is when the insulin is applied to the thigh (Hirsch, Byron, Gibney, 2014). Poor insulin absorption accompanied by undesirable reactions such as pain, redness, hematoma, and lipohypertrophy at the site of application insulin is usually caused by repeated insulin injections into the same and neglecting the needle exchange (Gentile et al, 2016, Kitchlew, 2016).
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 5. 2020 22:21

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 5. 2020 22:21, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz