Information System Repo 

Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
ONDŘEJOVÁ, Edita. Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ
Name in Czech Pohledy do praxe II : POHLEDY DO PRAXE ANEB ZKUŠENOSTI S PREVENTIVNÍMI PROGRAMY OČIMA STUDENTŮ A PEDAGOGŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ
Authors ONDŘEJOVÁ, Edita.
Edition 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Changed by Changed by: Edita Ondřejová, učo 2188. Changed: 11/12/2018 14:07.
Abstract
Seminář pro studenty je koncipován jako teoretický. Umožňuje studentům získat představu o tvorbě a realizaci edukačních programů, školení a kurzů s tématem kardiopulmonální resuscitace z pohledu pedagoga a z pohledu studentů. Pedagog podrobně popíše přípravnou fázi pilotní edukační lekce a vzájemnou spolupráci se studenty, následně pohovoří o výsledcích edukace a pozitivním ohlasu, který vedl k přípravě dalších edukačních lekcí. Pedagog zdůrazní i důležitost vzájemné spolupráce studentů vyšších a nižších ročníků. Bude vyzdvižena osobnost studenta, která tvoří základní stavební jednotku každé edukační lekce. Studenti oboru Všeobecná sestra Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě představí studentům Ústavu pedagogických a psychologických věd své zkušenosti s přípravou a realizací edukačních programů. Studenti oboru Všeobecná sestra budou hovořit o motivaci, která je vede k aktivní účasti na edukačních programech, dále budou hovořit o svých očekáváních a reálných výsledcích v rámci edukačních lekcí. Posluchačům bude také přiblížena zkušenost s edukací dětí se speciálními potřebami a na závěr studenti vyjádří osobní přínos z aktivní účasti v edukačních programech. Následovat bude vzájemná diskuze přednášejících a posluchačů o dalších konkrétních možnostech edukačních programů, ve kterých se mohou nebo by se chtěli realizovat. Při realizaci semináře budou využity vybrané metody: přednáška, vysvětlování, práce s obrazem – PowerPoint, diskuze.
Abstract (in English)
Seminar for students is conceived as theoretical. It allows students to get an idea about the creation and realization of educational programs, training and courses on cardiopulmonary resuscitation from the viewpoint of the teacher and from the point of view of the students. The teacher will describe in detail the preparatory phase of the pilot educational lesson and the mutual cooperation with the students, and then will talk about the results of the education and the positive response, which led to the preparation of further educational lessons. The teacher will also emphasize the importance of mutual cooperation between students of higher and lower grades. The personality of the student, which forms the basic building unit of each educational lesson, will be highlighted. Students in the field of General Nursing at the Institute of Nursing of the Faculty of Public Policy at Silesian University in Opava will present their students with the Institute of Pedagogical and Psychological Sciences with the preparation and implementation of educational programs. Students in the General Nurse will talk about motivation that leads them to participate actively in educational programs, they will also talk about their expectations and real results in educational lessons. Students will also have an experience of learning children with special needs, and in the end students will express their personal contribution to active participation in educational programs. There will be a discussion between lecturers and listeners about other specific educational opportunities in which they can or would like to be implemented. The selected methods will be used during the seminar: lecture, explanation, work with image - PowerPoint, discussion.
Print
Add to clipboard Displayed: 4/6/2020 19:51

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 4/6/2020 19:51, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz