Informační systém Repo
ONDŘEJOVÁ, Edita. Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC
Název česky Člověk pod lupou společenských disciplín (16. ročník) : ČLOVĚK A PRVNÍ POMOC
Název anglicky Human under the magnifier of social disciplines (16th year)
Autoři ONDŘEJOVÁ, Edita.
Vydání 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Změnil Změnila: Edita Ondřejová, učo 2188. Změněno: 12. 7. 2019 12:17.
Anotace
Seminář pro studenty je koncipován jako teoreticko-praktický. Umožňuje získat vědomosti a dovednosti pro poskytování základní kardiopulmonální resuscitace u všech věkových skupin. Studenti se seznámí především s klinickými doporučenými postupy neodkladné resuscitace. Účastníkům budou popsány příčiny a příznaky bezvědomí a bezdeší (náhlé srdeční zástavy). Následně budou seznámeni s jednotlivými úkony při aktivaci záchranného řetězce. Během praktické části semináře se budou studenti učit aplikovat postup základní kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních modelech, včetně manipulace s automatizovaným externím defibrilátorem. Závěr praktické části bude věnován nácviku zotavovací polohy. Při realizaci semináře budou využity vybrané metody – přednáška, vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s obrazem: PowerPoint, instruktáž, praktické cvičení a hraní rolí.
Anotace anglicky
Seminar for students is conceived as theoretical-practical. It allows acquiring knowledge and skills to provide basic cardiopulmonary resuscitation for all age groups. Students will become familiar with the recommended clinical procedures for urgent resuscitation. Participants will describe the causes and symptoms of unconsciousness and despair (sudden cardiac arrest). They will then be familiar with the individual actions when activating the rescue chain. During the practical part of the seminar, students will learn to apply basic cardiopulmonary resuscitation on resuscitation models, including manipulation with an automated external defibrillator. The conclusion of the practical part will be devoted to the training of the recovery position. During the seminar, selected methods will be used - lecture, explanation, presentation and observation, work with the image: PowerPoint, briefing, practical exercises and role playing.
Zobrazeno: 9. 8. 2020 04:10