Information System Repo 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
DEMJANENKO, Milan. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova (Further education of pedagogical staff - project Health and traffic education). In Viera Prusáková, Silvia Matúšová. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. p. 241-247, 7 pp. ISBN 978-80-89654-40-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova
Name in Czech Další vzdělávání pedagogických pracovníků - projekt Zdraví a dopravní výchova
Name (in English) Further education of pedagogical staff - project Health and traffic education
Authors DEMJANENKO, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte, p. 241-247, 7 pp. 2018.
Publisher Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/46358978:_____/18:00000007
Organization Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
ISBN 978-80-89654-40-6
Keywords (in Czech) dopravní výchova; zážitková pedagogika; zdravý životní styl
Keywords in English traffic education; experience pedagogy; healthy lifestyle
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Milan Demjanenko, učo 1095. Changed: 23/10/2018 10:17.
Abstract
Příspěvek seznámí čtenáře s projektem Vzdělávání a podpora základních škol v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy, jehož realizátorem bylo krajské pracoviště pro Prahu a Střední Čechy Národního institutu pro další vzdělávání. Účelem projektu byla aktualizace a zpracování oblastí a postupů výuky výchovy ke zdraví a dopravní výchovy formou zážitkových lekcí včetně tvorby a pilotního ověření vzdělávacích programů v oblasti zdravého životního stylu, k bezpečnosti a ohleduplnému chování v oblasti silničního provozu pro žáky a učitele základních škol ve Středočeském kraji. Projekt vedl k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k tvořivému řešení problémů, uvážlivému rozhodování, sebeovládání a formulaci názorů a postojů cílových skupin. Hlavním programem projektu bylo zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce s pedagogy, následně se žáky. Vznikly nové didaktické materiály a výukové objekty, na krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání se vytvořilo poradenské a konzultační zázemí pro základní školy. Realizovaly se vzájemné návštěvy na školách, předávání zkušeností, příklady dobré praxe, individuální konzultace a ukázkové hodiny přímo ve třídách s pedagogy a se žáky.
Abstract (in English)
The contribution will inform the reader about the project Education and Support of Primary Schools in the Field of Healthy Lifestyle and Traffic Education, which was implemented by the regional workplace for Prague and Central Bohemia of the National Institute for Further Education. The purpose of the project was updating and elaborate the areas and practices education of the health education and the traffic education in the form of experience lessons, including the creation and pilot verification of educational programs in the field of healthy lifestyle, safety and respectful behavior in the field of traffic for pupils and teachers of elementary schools in the Central Bohemia Region. The project led to establishing and maintaining satisfactory relationships, creative problem solving, prudent decision making, self-control, and the formulation of opinions and attitudes of target groups. The main program of the project was experiential teaching and modern entertainment methods of working with teachers, and subsequently pupils. New didactic materials and teaching facilities were created and counseling and consulting facilities for elementary schools were created at the regional workplace of the National Institute for Further Education. They were implemented mutual visits in schools, transfer of experience, examples of good practice, individual consultations and demonstration classes took place directly in classes with teachers and pupils.
Print
Add to clipboard Displayed: 22/2/2020 12:40

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/2/2020 12:40, Week 8 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz